95) Tîn- Hejîr- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

1 - 1) bîsmî llahî rre(h)manî rre(hî)ymî
1 - 2) el(he)mdû lîllahî rebbî l(a)lemîyne
1 - 3) erre(h)manî rre(hî)ymî
1 - 4) malîkî yewmî ddîynî
1 - 5) îyyake ne(i)bûdû weîyyake neste(î)ynû
1 - 6) îhdîne (ssî)ra(te) lmûsteqîyme
1 - 7) (sî)ra(te) lle(z)îyne en(e)mte (e)leyhîm (g)eyrî lme(g)(du)bî (e)leyhîm wele (dda)llîne

Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

1 - 1) bîs/mî l/la/hî r/re(h)/ma/nî r/re/(hî)y/mî
1 - 2) el/(he)m/dû lîl/la/hî reb/bî l/(a)/le/mîy/n
1 - 3) er/re(h)/ma/nî r/re/(hî)y/mî
1 - 4) ma/lî/kî yew/mî d/dîy/n
1 - 5) îy/ya/ke ne(i)/bû/dû we/îy/ya/ke nes/te/(î)y/n
1 - 6) îh/dî/ne (s/sî)/ra/(te) l/mûs/te/qîy/m
1 - 7) (sî)/ra/(te) l/le/(z)îy/ne en/(e)m/te (e)/ley/hîm (g)ey/rî l/me(g)/(du)/bî (e)/ley/hîm we/la (d/da)l/lî/n

Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz