74) Mudesir- Xwe pecandi- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) ya eyyûhe lmûddessîrû
2) qûm feen(z)îr
3) werebbeke fekebbîr
4) we(s)îyabeke fe(te)hhîr
5) werrûcze fehcûr
6) wela temnûn testek(s)îrû
7) welîrebbîke fe(s)bîr
8) feî(z)a nûqîre fîy nnaqurî
9) fe(z)alîke yewmeî(z)în yewmûn (e)sîyrûn
10) (e)le lkafîrîyne (g)eyrû yesîyrîn
11) (z)ernîy wemen xeleqtû we(hî)yden
12) wece(e)ltû lehû malen memduden
13) webenîyne şûhuden
14) wemehhedtû lehû temhîyden
15) (s)ûmme ye(t)me(û) en ezîyde
16) kella înnehû kane lîayatîna (e)nîyden
17) seûrhîqûhû (se)(u)den
18) înnehû fekkere weqeddere
19) feqûtîle keyfe qeddere
20) (s)ûmme qûtîle keyfe qeddere
21) (s)ûmme ne(z)ere
22) (s)ûmme (e)bese webesere
23) (s)ûmme edbere westekbere
24) feqale în ha(z)a îlla sî(h)rûn yûi(s)erû
25) în ha(z)a îlla qewlû lbeşerî
26) seû(s)lîyhî seqere
27) wema edrake ma seqerû
28) la tûbqîy wela te(z)erû
29) lewwa(he)tûn lîlbeşerî
30) (e)leyha tîs(e)te (e)şere
31) wema ce(e)lna e(s)(ha)be nnarî îlla melaîketen wema ce(e)lna (î)ddetehûm îlla fîtneten lîlle(z)îyne keferu lîyesteyqîne lle(z)îyne utu lkîtabe weyezdade lle(z)îyne amenu îymanen wela yertabe lle(z)îyne utu lkîtabe welmûimînune welîyequle lle(z)îyne fîy qûlubîhîm mere(dû)n welkafîrune ma(z)a erade llahû bîha(z)a me(s)elen ke(z)alîke yû(dî)llû llahû men yeşaû weyehdîy men yeşaû wema ye(i)lemû cûnude rebbîke îlla hûwe wema hîye îlla (z)îkra lîlbeşerî
32) kella welqemerî
33) welleylî î(z) edbere
34) we(ssû)b(hî) î(z)a esfere
35) înneha leî(h)de lkûberî
36) ne(z)îyren lîlbeşerî
37) lîmen şae mînkûm en yeteqeddeme ew yeteexxere
38) kûllû nefsîn bîma kesebet rehîynetûn
39) îlla e(s)(ha)be lyemîynî
40) fîy cennatîn yetesaelune
41) (e)nî lmûcrîmîyne
42) ma selekekûm fîy seqere
43) qalu lem nekû mîne lmû(se)llîne
44) welem nekû nû(t)(î)mû lmîskîyne
45) wekûnna nexu(dû) me(e) lxaî(dî)yne
46) wekûnna nûke(zz)îbû bîyewmî ddîynî
47) (he)tta etane lyeqîynû
48) fema tenfe(û)hûm şefa(e)tû şşafî(î)yne
49) fema lehûm (e)nî tte(z)kîretî mû(i)rî(dî)yne
50) keennehûm (hû)mûrûn mûstenfîretûn
51) ferret mîn qesweretîn
52) bel yûrîydû kûllû mrîîn mînhûm en yûita (sû)(hû)fen mûneşşereten
53) kella bel la yexafune laxîrete
54) kella înnehû te(z)kîretûn
55) femen şae (z)ekerehû
56) wema ye(z)kûrune îlla en yeşae llahû hûwe ehlû tteqwa weehlû lme(g)fîretî

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz