73) Muzemil- Xwe nuxamti- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) ya eyyûhe lmûzzemmîlû
2) qûmî lleyle îlla qelîylen
3) nî(s)fehû ewî nqû(s) mînhû qelîylen
4) ew zîd (e)leyhî werettîlî lqûrane tertîylen
5) înna senûlqîy (e)leyke qewlen (s)eqîylen
6) înne naşîete lleylî hîye eşeddû we(te)n weeqwemû qîylen
7) înne leke fîy nneharî seb(he)n (te)wîylen
8) we(z)kûrî sme rebbîke wetebettel îleyhî tebtîylen
9) rebbû lmeşrîqî welme(g)rîbî la îlahe îlla hûwe fettexî(z)hû wekîylen
10) we(s)bîr (e)la ma yequlune wehcûrhûm hecren cemîylen
11) we(z)ernîy welmûke(zz)îbîyne ulîy nne(i)metî wemehhîlhûm qelîylen
12) înne ledeyna enkalen wece(hî)ymen
13) we(te)(a)men (z)a (g)û(sse)tîn we(e)(z)aben elîymen
14) yewme tercûfû ler(dû) welcîbalû wekanetî lcîbalû ke(s)îyben mehîylen
15) înna erselna îleykûm resulen şahîden (e)leykûm kema erselna îla fîr(e)wne resulen
16) fe(e)(sa) fîr(e)wnû rresule feexe(z)nahû ex(z)en webîylen
17) fekeyfe tettequne în kefertûm yewmen yec(e)lû lwîldane şîyben
18) essemaû mûnfe(tî)rûn bîhî kane we(i)dûhû mef(u)len
19) înne ha(z)îhî te(z)kîretûn femen şae ttexe(z)e îla rebbîhî sebîylen
20) înne rebbeke ye(i)lemû enneke tequmû edna mîn (s)ûlû(s)eyî lleylî wenî(s)fehû we(s)ûlû(s)ehû we(ta)îfetûn mîne lle(z)îyne me(e)ke wellahû yûqeddîrû lleyle wennehare (e)lîme en len tû(h)(su)hû fetabe (e)leykûm feqreû ma teyessere mîne lqûranî (e)lîme en seyekunû mînkûm mer(da) weaxerune ye(d)rîbune fîy ler(dî) yebte(g)une mîn fe(d)lî llahî weaxerune yûqatîlune fîy sebîylî llahî feqreû ma teyessere mînhû weeqîymu (sse)late weatu zzekate weeqrî(du) llahe qer(de)n (he)senen wema tûqeddîmu lîenfûsîkûm mîn xeyrîn tecîduhû (î)nde llahî hûwe xeyren wee(i)(z)eme ecren weste(g)fîru llahe înne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz