68) Qelem- Pênus- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

68 - 1) Nûn welqelemî wema yes(tû)rune


68 - 2) ma ente bînî(i)metî rebbîke bîmecnunîn


68 - 3) weînne leke leecren (g)eyre memnunîn


68 - 4) weînneke le(e)la xûlûqin (e)(zî)ymîn


68 - 5) fesetûb(sî)rû weyûb(sî)rune


68 - 6) bîeyyîkûmû lmeftunû


68 - 7) înne rebbeke hûwe e(i)lemû bîmen (de)lle (e)n sebîylîhî wehûwe e(i)lemû bîlmûhtedîyne


68 - 8) fela tû(tî)(î) lmûke(zz)îbîyne


68 - 9) weddu lew tûdhînû feyûdhînune


68 - 10) wela tû(tî)(i) kûlle (he)llafîn mehîynîn


68 - 11) hemmazîn meşşaîn bînemîymîn


68 - 12) menna(î)n lîlxeyrî mû(i)tedîn e(s)îymîn


68 - 13) (û)tûllîn be(i)de (z)alîke zenîymîn


68 - 14) en kane (z)a malîn webenîyne


68 - 15) î(z)a tûtla (e)leyhî ayatûna qale esa(tî)yrû lewwelîyne


68 - 16) senesîmûhû (e)le lxûr(tu)mî


68 - 17) înna belewnahûm kema belewna e(s)(ha)be lcennetî î(z) eqsemu leye(s)rîmûnneha mû(s)bî(hî)yne


68 - 18) wela yeste(s)nune


68 - 19) fe(ta)fe (e)leyha (ta)îfûn mîn rebbîke wehûm naîmune


68 - 20) fee(s)be(he)t ke(sse)rîymî


68 - 21) fetenadew mû(s)bî(hî)yne


68 - 22) enî (g)du (e)la (he)r(s)îkûm în kûntûm (sa)rîmîyne


68 - 23) fen(te)lequ wehûm yetexafetune


68 - 24) en la yedxûlennehe lyewme (e)leykûm mîskîynûn


68 - 25) we(g)edew (e)la (he)rdîn qadîrîyne


68 - 26) felemma reewha qalu înna le(da)llune


68 - 27) bel ne(h)nû me(h)rumune


68 - 28) qale ewse(tû)hûm elem eqûl lekûm lewla tûsebbî(hu)ne


68 - 29) qalu sûb(ha)ne rebbîna înna kûnna (za)lîmîyne


68 - 30) feeqbele be(i)(dû)hûm (e)la be(i)(dî)n yetelawemune


68 - 31) qalu ya weylena înna kûnna (ta)(g)îyne


68 - 32) (e)sa rebbûna en yûbdîlena xeyren mînha înna îla rebbîna ra(g)îbune


68 - 33) ke(z)alîke l(e)(z)abû wele(e)(z)abû laxîretî ekberû lew kanu ye(i)lemune


68 - 34) înne lîlmûtteqîyne (î)nde rebbîhîm cennatî nne(î)ymî


68 - 35) efenec(e)lû lmûslîmîyne kelmûcrîmîyne


68 - 36) ma lekûm keyfe te(h)kûmune


68 - 37) em lekûm kîtabûn fîyhî tedrûsune


68 - 38) înne lekûm fîyhî lema texeyyerune


68 - 39) em lekûm eymanûn (e)leyna balî(g)etûn îla yewmî lqîyametî înne lekûm lema te(h)kûmune


68 - 40) selhûm eyyûhûm bî(z)alîke ze(î)ymûn


68 - 41) em lehûm şûrekaû felyeitu bîşûrekaîhîm în kanu (sa)dîqîyne


68 - 42) yewme yûkşefû (e)n saqin weyûd(e)wne île ssûcudî fela yeste(tî)y(u)ne


68 - 43) xaşî(e)ten eb(sa)rûhûm terheqûhûm (z)îlletûn weqed kanu yûd(e)wne île ssûcudî wehûm salîmune


68 - 44) fe(z)ernîy wemen yûke(zz)îbû bîha(z)e l(he)dîy(s)î senestedrîcûhûm mîn (he)y(s)û la ye(i)lemune


68 - 45) weûmlîy lehûm înne keydîy metîynûn


68 - 46) em teselûhûm ecren fehûm mîn me(g)remîn mû(s)qelune


68 - 47) em (î)ndehûmû l(g)eybû fehûm yektûbune


68 - 48) fe(s)bîr lî(hû)kmî rebbîke wela tekûn ke(sa)(hî)bî l(hu)tî î(z) nada wehûwe mek(zu)mûn


68 - 49) lewla en tedarekehû nî(i)metûn mîn rebbîhî lenûbî(z)e bîl(e)raî wehûwe me(z)mumûn


68 - 50) fectebahû rebbûhû fece(e)lehû mîne (ssa)lî(hî)yne


68 - 51) weîn yekadû lle(z)îyne keferu leyûzlîquneke bîeb(sa)rîhîm lemma semî(u) (zz)îkre weyequlune înnehû lemecnunûn


68 - 52) wema hûwe îlla (z)îkrûn lîl(a)lemîyne


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

68 - 1) Nûn wel/qe/le/mî we/ma yes/(tû)/ru/ne


68 - 2) ma en/te bî/nî(i)/me/tî reb/bî/ke bî/mec/nu/nîn


68 - 3) we/în/ne le/ke le/ec/ren (g)ey/re mem/nu/nîn


68 - 4) we/în/ne/ke le/(e)/la xû/lû/qin (e)/(zî)y/mîn


68 - 5) fe/se/tûb/(sî)/rû we/yûb/(sî)/ru/ne


68 - 6) bî/ey/yî/kû/mû l/mef/tu/nû


68 - 7) în/ne reb/be/ke hû/we e(i)/le/mû bî/men (de)l/le (e)n se/bîy/lî/hî we/hû/we e(i)/le/mû bîl/mûh/te/dîy/ne


68 - 8) fe/la tû/(tî)/(î) l/mû/ke(z/z)î/bîy/ne


68 - 9) wed/du lew tûd/hî/nû fe/yûd/hî/nu/ne


68 - 10) we/la tû/(tî)/(i) kûl/le (he)l/la/fîn me/hîy/nîn


68 - 11) hem/ma/zîn meş/şa/în bî/ne/mîy/mîn


68 - 12) men/na/(î)n lîl/xey/rî mû(i)/te/dîn e/(s)îy/mîn


68 - 13) (û)/tûl/lîn be(i)/de (z)a/lî/ke ze/nîy/mîn


68 - 14) en ka/ne (z)a ma/lîn we/be/nîy/ne


68 - 15) î/(z)a tût/la (e)/ley/hî a/ya/tû/na qa/le e/sa/(tî)y/rû l/ew/we/lîy/ne


68 - 16) se/ne/sî/mû/hû (e)/le l/xûr/(tu)/mî


68 - 17) în/na be/lew/na/hûm ke/ma be/lew/na e(s)/(ha)/be l/cen/ne/tî î(z) eq/se/mu le/ye(s)/rî/mûn/ne/ha mû(s)/bî/(hî)y/ne


68 - 18) we/la yes/te(s)/nu/ne


68 - 19) fe/(ta)/fe (e)/ley/ha (ta)/î/fûn mîn reb/bî/ke we/hûm na/î/mu/ne


68 - 20) fe/e(s)/be/(he)t ke(s/se)/rîy/mî


68 - 21) fe/te/na/dew mû(s)/bî/(hî)y/ne


68 - 22) en/î (g)/du (e)/la (he)r/(s)î/kûm în kûn/tûm (sa)/rî/mîy/ne


68 - 23) fen/(te)/le/qu we/hûm ye/te/xa/fe/tu/ne


68 - 24) en la yed/xû/len/ne/ha l/yew/me (e)/ley/kûm mîs/kîy/nûn


68 - 25) we/(g)e/dew (e)/la (he)r/dîn qa/dî/rîy/ne


68 - 26) fe/lem/ma re/ew/ha qa/lu în/na le/(da)l/lu/ne


68 - 27) bel ne(h)/nû me(h/)ru/mu/ne


68 - 28) qa/le ew/se/(tû)/hûm e/lem e/qûl le/kûm lew/la tû/seb/bî/(hu)/ne


68 - 29) qa/lu sûb/(ha) /ne reb/bî/na în/na kûn/na (za)/lî/mîy/ne


68 - 30) fe/eq/be/le be(i)/(dû)/hûm (e)/la be(i)/(dî)n ye/te/la/we/mu/ne


68 - 31) qa/lu ya wey/le/na în/na kûn/na (ta)/(g)îy/ne


68 - 32) (e)/sa reb/bû/na en yûb/dî/le/na xey/ren mîn/ha în/na î/la reb/bî/na ra/(g)î/bune


68 - 33) ke/(z)a/lî/ke l/(e)/(z)a/bû we/le/(e)/(z)a/bû l/a/xî/re/tî ek/be/rû lew ka/nu ye(i)/le/mu/ne


68 - 34) în/ne lîl/mût/te/qîy/n (î)n/de reb/bî/hîm cen/na/tî n/ne/(î)y/mî


68 - 35) e/fe/nec/(e)lû l/mûs/lî/mîy/ne kel/mûc/rî/mîy/ne


68 - 36) ma le/kûm key/fe te(h)/kû/mu/ne


68 - 37) em le/kûm kî/ta/bûn fîy/hî ted/rû/su/ne


68 - 38) în/ne le/kûm fîy/hî le/ma te/xey/ye/ru/ne


68 - 39) em le/kûm ey/ma/nûn (e)/ley/na ba/lî/(g)e/tûn î/la yew/mî l/qî/ya/me/tî în/ne le/kûm le/ma te(h)/kû/mu/ne


68 - 40) sel/hûm ey/yû/hûm bî/(z)a/lî/ke ze/(î)y/mûn


68 - 41) em le/hûm şû/re/ka/û fel/yei/tu bî/şû/re/ka/î/hîm în ka/nu (sa)/dî/qîy/ne


68 - 42) yew/me yûk/şe/fû (e)n sa/qin we/yûd/(e)w/ne î/le s/sû/cu/dî fe/la yes/te/(tî)y/(u)/ne


68 - 43) xa/şî/(e)/ten eb/(sa)/rû/hûm ter/he/qû/hûm (z)îl/le/tûn we/qed ka/nu yûd/(e)w/ne î/le s/sû/cu/dî we/hûm sa/lî/mu/ne


68 - 44) fe/(z)er/nîy we/men yû/ke(z/z)î/bû bî/ha/(z)a l/(he)/dîy/(s)î se/nes/ted/rî/cû/hûm mîn (he)y/(s)û la ye(i)/le/mu/ne


68 - 45) we/ûm/lîy le/hûm în/ne key/dîy me/tîy/nûn


68 - 46) em tes/e/lû/hûm ec/ren fe/hûm mîn me(g)/re/mîn mû(s)/qe/lu/ne


68 - 47) em (î)n/de/hû/mû l/(g)ey/bû fe/hûm yek/tû/bu/ne


68 - 48) fe(s)/bîr lî/(hû)k/mî reb/bî/ke we/la te/kûn ke/(sa)/(hî)/bî l/(hu)/tî î(z) na/da we/hû/we mek/(zu)/mûn


68 - 49) lew/la en te/da/re/ke/hû nî(i)/me/tûn mîn reb/bî/hî le/nû/bî/(z)e bîl/(e)/ra/î we/hû/we me(z)/mu/mûn


68 - 50) fec/te/ba/hû reb/bû/hû fe/ce/(e)/le/hû mî/ne (s/sa)/lî/(hî)y/ne


68 - 51) we/în ye/ka/dû l/le/(z)îy/ne ke/fe/ru le/yûz/lî/qu/ne/ke bî/eb/(sa)/rî/hîm lem/ma se/mî/(u) (z/z)îk/re we/ye/qu/lu/ne în/ne/hû le/mec/nu/nûn


68 - 52) we/ma hû/we îl/la (z)îk/rûn lîl/(a)/le/mîy/ne


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz