2) Beqere- Çêlek- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) Elîf Lam Mîm


2) (z)alîke lkîtabû la reybe fîyhî hûden lîlmûtteqîyne


3) elle(z)îyne yûimînune bîl(g)eybî weyûqîymune (sse)late wemîmma rezeqnahûm yûnfîqune


4) welle(z)îyne yûimînune bîma ûnzîle îleyke wema ûnzîle mîn qeblîke webîlaxîretî hûm yuqînune


5) ulaîke (e)la hûden mîn rebbîhîm weulaîke hûmû lmûflî(hu)ne


6) înne lle(z)îyne keferu sewaûn (e)leyhîm een(z)ertehûm em lem tûn(z)îrhûm la yûimînune


7) xeteme llahû (e)la qûlubîhîm we(e)la sem(î)hîm we(e)la eb(sa)rîhîm (g)îşawetûn welehûm (e)(z)abûn (e)(zî)ymûn


8) wemîne nnasî men yequlû amenna bîllahî webîlyewmî laxîrî wema hûm bîmûimînîyne


9) yûxadî(u)ne llahe welle(z)îyne amenu wema yexde(u)ne îlla enfûsehûm wema yeş(û)rune


10) fîy qûlubîhîm mere(dû)n fezadehûmû llahû mere(de)n welehûm (e)(z)abûn elîymûn bîma kanu yek(z)îbune


11) weî(z)a qîyle lehûm la tûfsîdu fîy ler(dî) qalu înnema ne(h)nû mû(s)lî(hu)ne


12) ela înnehûm hûmû lmûfsîdune welakîn la yeş(û)rune


13) weî(z)a qîyle lehûm amînu kema amene nnasû qalu enûimînû kema amene ssûfehaû ela înnehûm hûmû ssûfehaû welakîn la ye(i)lemune


14) weî(z)a lequ lle(z)îyne amenu qalu amenna weî(z)a xelew îla şeya(tî)ynîhîm qalu înna me(e)kûm înnema ne(h)nû mûstehzîûne


15) ellahû yestehzîû bîhîm weyemûddûhûm fîy (tû)(g)yanîhîm ye(i)mehune


16) ulaîke lle(z)îyne şterewû (dde)lalete bîlhûda fema rebî(he)t tîcaretûhûm wema kanu mûhtedîyne


17) me(s)elûhûm keme(s)elî lle(z)îy stewqede naren felemma e(da)et ma (he)wlehû (z)ehebe llahû bînurîhîm weterekehûm fîy (zû)lûmatîn la yûb(sî)rune


18) (sû)mmûn bûkmûn (û)myûn fehûm la yercî(u)ne


19) ew ke(se)yyîbîn mîne ssemaî fîyhî (zû)lûmatûn were(i)dûn weberqûn yec(e)lune e(sa)bî(e)hûm fîy a(z)anîhîm mîne (sse)wa(î)qî (he)(z)ere lmewtî wellahû mû(hî)y(tû)n bîlkafîrîyne


20) yekadû lberqû yex(te)fû eb(sa)rehûm kûllema e(da)e lehûm meşew fîyhî weî(z)a e(z)leme (e)leyhîm qamu welew şae llahû le(z)ehebe bîsem(î)hîm weeb(sa)rîhîm înne llahe (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


21) ya eyyûhe nnasû (i)bûdu rebbekûmû lle(z)îy xeleqekûm welle(z)îyne mîn qeblîkûm le(e)llekûm tettequne


22) elle(z)îy ce(e)le lekûmû ler(de) fîraşen wessemae bînaen weenzele mîne ssemaî maen feexrece bîhî mîne (ss)emeratî rîzqen lekûm fela tec(e)lu lîllahî endaden weentûm te(i)lemune


23) weîn kûntûm fîy reybîn mîmma nezzelna (e)la (e)bdîna feitu bîsuretîn mîn mî(s)lîhî wed(u) şûhedaekûm mîn dunî llahî în kûntûm (sa)dîqîyne


24) feîn lem tef(e)lu welen tef(e)lu fettequ nnare lletîy wequdûhe nnasû wel(hî)caretû û(î)ddet lîlkafîrîyne


25) webeşşîrî lle(z)îyne amenu we(e)mîlu (ssa)lî(ha)tî enne lehûm cennatîn tecrîy mîn te(h)tîhe lenharû kûllema rûzîqu mînha mîn (s)emeretîn rîzqen qalu ha(z)e lle(z)îy rûzîqna mîn qeblû weûtu bîhî mûteşabîhen welehûm fîyha ezwacûn mû(te)hheretûn wehûm fîyha xalîdune


26) înne llahe la yeste(h)yî en ye(d)rîbe me(s)elen ma be(u)(de)ten fema fewqeha feemme lle(z)îyne amenu feye(i)lemune ennehû l(he)qqû mîn rebbîhîm weemme lle(z)îyne keferu feyequlune ma(z)a erade llahû bîha(z)a me(s)elen yû(dî)llû bîhî ke(s)îyren weyehdîy bîhî ke(s)îyren wema yû(dî)llû bîhî îlle lfasîqîyne


27) elle(z)îyne yenqû(du)ne (e)hde llahî mîn be(i)dî mîy(s)aqîhî weyeq(te)(u)ne ma emere llahû bîhî en yu(se)le weyûfsîdune fîy ler(dî) ulaîke hûmû lxasîrune


28) keyfe tekfûrune bîllahî wekûntûm emwaten fee(h)yakûm (s)ûmme yûmîytûkûm (s)ûmme yû(h)yîykûm (s)ûmme îleyhî tûrce(u)ne


29) hûwe lle(z)îy xeleqe lekûm ma fîy ler(dî) cemîy(e)n (s)ûmme stewa île ssemaî fesewwahûnne seb(e) semawatîn wehûwe bîkûllî şeyîn (e)lîymûn


30) weî(z) qale rebbûke lîlmelaîketî înnîy ca(î)lûn fîy ler(dî) xelîyfeten qalu etec(e)lû fîyha men yûfsîdû fîyha weyesfîkû ddîmae wene(h)nû nûsebbî(hû) bî(he)mdîke wenûqeddîsû leke qale înnîy e(i)lemû ma la te(i)lemune


31) we(e)lleme ademe lesmae kûlleha (s)ûmme (e)re(de)hûm (e)le lmelaîketî feqale enbîûnîy bîesmaî haûlaî în kûntûm (sa)dîqîyne


32) qalu sûb(ha)neke la (î)lme lena îlla ma (e)llemtena înneke ente l(e)lîymû l(he)kîymû


33) qale ya ademû enbîihûm bîesmaîhîm felemma enbeehûm bîesmaîhîm qale elem eqûl lekûm înnîy e(i)lemû (g)eybe ssemawatî weler(dî) wee(i)lemû ma tûbdune wema kûntûm tektûmune


34) weî(z) qûlna lîlmelaîketî scûdu lîademe fesecedu îlla îblîyse eba westekbere wekane mîne lkafîrîyne


35) weqûlna ya ademû skûn ente wezewcûke lcennete wekûla mînha re(g)eden (he)y(s)û şîitûma wela teqreba ha(z)îhî şşecerete fetekuna mîne (zz)alîmîyne


36) feezellehûme şşey(ta)nû (e)nha feexrecehûma mîmma kana fîyhî weqûlne hbî(tu) be(i)(dû)kûm lîbe(i)(dî)n (e)dûwwûn welekûm fîy ler(dî) mûsteqerrûn wemeta(û)n îla (hî)ynîn


37) feteleqqa ademû mîn rebbîhî kelîmatîn fetabe (e)leyhî înnehû hûwe ttewwabû rre(hî)ymû


38) qûlne hbî(tu) mînha cemîy(e)n feîmma yeitîyennekûm mînnîy hûden femen tebî(e) hûdaye fela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


39) welle(z)îyne keferu weke(zz)ebu bîayatîna ulaîke e(s)(ha)bû nnarî hûm fîyha xalîdune


40) ya benîy îsraîyle (z)kûru nî(i)metîye lletîy en(e)mtû (e)leykûm weewfu bî(e)hdîy ufî bî(e)hdîkûm weîyyaye ferhebunî


41) weamînu bîma enzeltû mû(se)ddîqen lîma me(e)kûm wela tekunu ewwele kafîrîn bîhî wela teşteru bîayatîy (s)emenen qelîylen weîyyaye fettequnî


42) wela telbîsu l(he)qqe bîlba(tî)lî wetektûmu l(he)qqe weentûm te(i)lemune


43) weeqîymu (sse)late weatu zzekate werke(u) me(e) rrakî(î)yne


44) eteimûrune nnase bîlbîrrî wetensewne enfûsekûm weentûm tetlune lkîtabe efela te(i)qîlune


45) weste(î)ynu bî(sse)brî we(sse)latî weînneha lekebîyretûn îlla (e)le lxaşî(î)yne


46) elle(z)îyne ye(zû)nnune ennehûm mûlaqu rebbîhîm weennehûm îleyhî racî(u)ne


47) ya benîy îsraîyle (z)kûru nî(i)metîye lletîy en(e)mtû (e)leykûm weennîy fe(dde)ltûkûm (e)le l(a)lemîyne


48) wettequ yewmen la teczîy nefsûn (e)n nefsîn şeyen wela yûqbelû mînha şefa(e)tûn wela yûixe(z)û mînha (e)dlûn wela hûm yûn(se)rune


49) weî(z) necceynakûm mîn alî fîr(e)wne yesumunekûm sue l(e)(z)abî yû(z)ebbî(hu)ne ebnaekûm weyeste(h)yune nîsaekûm wefîy (z)alîkûm belaûn mîn rebbîkûm (e)(zî)ymûn


50) weî(z) fereqna bîkûmû lbe(h)re feenceynakûm wee(g)reqna ale fîr(e)wne weentûm ten(zû)rune


51) weî(z) wa(e)dna musa erbe(î)yne leyleten (s)ûmme ttexe(z)tûmû l(î)cle mîn be(i)dîhî weentûm (za)lîmune


52) (s)ûmme (e)fewna (e)nkûm mîn be(i)dî (z)alîke le(e)llekûm teşkûrune


53) weî(z) ateyna muse lkîtabe welfûrqane le(e)llekûm tehtedune


54) weî(z) qale musa lîqewmîhî ya qewmî înnekûm (z)elemtûm enfûsekûm bîttîxa(z)îkûmû l(î)cle fetubu îla barîîkûm feqtûlu enfûsekûm (z)alîkûm xeyrûn lekûm (î)nde barîîkûm fetabe (e)leykûm înnehû hûwe ttewwabû rre(hî)ymû


55) weî(z) qûltûm ya musa len nûimîne leke (he)tta nere llahe cehreten feexe(z)etkûmû (ssa)(î)qetû weentûm ten(zû)rune


56) (s)ûmme be(e)(s)nakûm mîn be(i)dî mewtîkûm le(e)llekûm teşkûrune


57) we(z)ellelna (e)leykûmû l(g)emame weenzelna (e)leykûmû lmenne wesselwa kûlu mîn (te)yyîbatî ma rezeqnakûm wema (z)elemuna welakîn kanu enfûsehûm ye(z)lîmune


58) weî(z) qûlne dxûlu ha(z)îhî lqeryete fekûlu mînha (he)y(s)û şîitûm re(g)eden wedxûlu lbabe sûcceden wequlu (hî)(tt)etûn ne(g)fîr lekûm xe(ta)yakûm wesenezîydû lmû(h)sînîyne


59) febeddele lle(z)îyne (z)elemu qewlen (g)eyre lle(z)îy qîyle lehûm feenzelna (e)le lle(z)îyne (z)elemu rîczen mîne ssemaî bîma kanu yefsûqune


60) weî(z)î stesqa musa lîqewmîhî feqûlne (d)rîb bî(e)(sa)ke l(he)cere fenfeceret mînhû (s)neta (e)şrete (e)ynen qed (e)lîme kûllû ûnasîn meşrebehûm kûlu weşrebu mîn rîzqî llahî wela te(i)(s)ew fîy ler(dî) mûfsîdîyne


61) weî(z) qûltûm ya musa len ne(s)bîre (e)la (te)(a)mîn wa(hî)dîn fed(û) lena rebbeke yûxrîc lena mîmma tûnbîtû ler(dû) mîn beqlîha weqî(ss)aîha wefumîha we(e)desîha webe(se)lîha qale etestebdîlune lle(z)îy hûwe edna bîlle(z)îy hûwe xeyrûn îhbî(tu) mî(s)ren feînne lekûm ma seeltûm we(dû)rîbet (e)leyhîmû (zz)îlletû welmeskenetû webaû bî(g)e(de)bîn mîne llahî (z)alîke bîennehûm kanu yekfûrune bîayatî llahî weyeqtûlune nnebîyyîyne bî(g)eyrî l(he)qqî (z)alîke bîma (e)(se)w wekanu ye(i)tedune


62) înne lle(z)îyne amenu welle(z)îyne hadu wenne(sa)ra we(ssa)bîîyne men amene bîllahî welyewmî laxîrî we(e)mîle (sa)lî(he)n felehûm ecrûhûm (î)nde rebbîhîm wela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


63) weî(z) exe(z)na mîy(s)aqekûm werefe(i)na fewqekûmû (ttu)re xû(z)u ma ateynakûm bîqûwwetîn we(z)kûru ma fîyhî le(e)llekûm tettequne


64) (s)ûmme tewelleytûm mîn be(i)dî (z)alîke felewla fe(d)lû llahî (e)leykûm were(h)metûhû lekûntûm mîne lxasîrîyne


65) weleqed (e)lîmtûmû lle(z)îyne (i)tedew mînkûm fîy ssebtî feqûlna lehûm kunu qîredeten xasîîyne


66) fece(e)lnaha nekalen lîma beyne yedeyha wema xelfeha wemew(î)(z)eten lîlmûtteqîyne


67) weî(z) qale musa lîqewmîhî înne llahe yeimûrûkûm en te(z)be(hu) beqereten qalu etettexî(z)ûna hûzûwen qale e(u)(z)û bîllahî en ekune mîne lcahîlîyne


68) qalu d(û) lena rebbeke yûbeyyîn lena ma hîye qale înnehû yequlû înneha beqeretûn la farî(dû)n wela bîkrûn (e)wanûn beyne (z)alîke fef(e)lu ma tûimerune


69) qalu d(û) lena rebbeke yûbeyyîn lena ma lewnûha qale înnehû yequlû înneha beqeretûn (se)fraû faqî(û)n lewnûha tesûrrû nna(zî)rîyne


70) qalu d(û) lena rebbeke yûbeyyîn lena ma hîye înne lbeqere teşabehe (e)leyna weînna în şae llahû lemûhtedune


71) qale înnehû yequlû înneha beqeretûn la (z)elulûn tû(s)îyrû ler(de) wela tesqîy l(he)r(s)e mûsellemetûn la şîyete fîyha qalu lane cîite bîl(he)qqî fe(z)ebe(hu)ha wema kadu yef(e)lune


72) weî(z) qeteltûm nefsen feddareitûm fîyha wellahû mûxrîcûn ma kûntûm tektûmune


73) feqûlne (d)rîbuhû bîbe(i)(dî)ha ke(z)alîke yû(h)yî llahû lmewta weyûrîykûm ayatîhî le(e)llekûm te(i)qîlune


74) (s)ûmme qeset qûlubûkûm mîn be(i)dî (z)alîke fehîye kel(hî)caretî ew eşeddû qesweten weînne mîne l(hî)caretî lema yetefeccerû mînhû lenharû weînne mînha lema yeşşeqqeqû feyexrûcû mînhû lmaû weînne mînha lema yehbî(tû) mîn xeşyetî llahî weme llahû bî(g)afîlîn (e)mma te(i)melune


75) efete(t)me(u)ne en yûimînu lekûm weqed kane ferîyqûn mînhûm yesme(u)ne kelame llahî (s)ûmme yû(he)rrîfunehû mîn be(i)dî ma (e)qeluhû wehûm ye(i)lemune


76) weî(z)a lequ lle(z)îyne amenu qalu amenna weî(z)a xela be(i)(dû)hûm îla be(i)(dî)n qalu etû(he)ddî(s)unehûm bîma fete(he) llahû (e)leykûm lîyû(he)ccukûm bîhî (î)nde rebbîkûm efela te(i)qîlune


77) ewela ye(i)lemune enne llahe ye(i)lemû ma yûsîrrune wema yû(i)lînune


78) wemînhûm ûmmîyune la ye(i)lemune lkîtabe îlla emanîyye weîn hûm îlla ye(zû)nnune


79) feweylûn lîlle(z)îyne yektûbune lkîtabe bîeydîyhîm (s)ûmme yequlune ha(z)a mîn (î)ndî llahî lîyeşteru bîhî (s)emenen qelîylen feweylûn lehûm mîmma ketebet eydîyhîm weweylûn lehûm mîmma yeksîbune


80) weqalu len temessene nnarû îlla eyyamen me(i)dudeten qûl ettexe(z)tûm (î)nde llahî (e)hden felen yûxlîfe llahû (e)hdehû em tequlune (e)le llahî ma la te(i)lemune


81) bela men kesebe seyyîeten wee(ha)(te)t bîhî xe(tî)yetûhû feulaîke e(s)(ha)bû nnarî hûm fîyha xalîdune


82) welle(z)îyne amenu we(e)mîlu (ssa)lî(ha)tî ulaîke e(s)(ha)bû lcennetî hûm fîyha xalîdune


83) weî(z) exe(z)na mîy(s)aqe benîy îsraîyle la te(i)bûdune îlle llahe webîlwalîdeynî î(h)sanen we(z)îy lqûrba welyetama welmesakîynî wequlu lînnasî (hû)snen weeqîymu (sse)late weatu zzekate (s)ûmme tewelleytûm îlla qelîylen mînkûm weentûm mû(i)rî(du)ne


84) weî(z) exe(z)na mîy(s)aqekûm la tesfîkune dîmaekûm wela tûxrîcune enfûsekûm mîn dîyarîkûm (s)ûmme eqrertûm weentûm teşhedune


85) (s)ûmme entûm haûlaî teqtûlune enfûsekûm wetûxrîcune ferîyqen mînkûm mîn dîyarîhîm te(za)herune (e)leyhîm bîlî(s)mî wel(û)dwanî weîn yeitukûm ûsara tûfaduhûm wehûwe mû(he)rremûn (e)leykûm îxracûhûm efetûimînune bîbe(i)(dî) lkîtabî wetekfûrune bîbe(i)(dî)n fema cezaû men yef(e)lû (z)alîke mînkûm îlla xîzyûn fîy l(he)yatî ddûnya weyewme lqîyametî yûreddune îla eşeddî l(e)(z)abî weme llahû bî(g)afîlîn (e)mma te(i)melune


86) ulaîke lle(z)îyne şterewû l(he)yate ddûnya bîlaxîretî fela yûxeffefû (e)nhûmû l(e)(z)abû wela hûm yûn(se)rune


87) weleqed ateyna muse lkîtabe weqeffeyna mîn be(i)dîhî bîrrûsûlî weateyna (î)yse bne meryeme lbeyyînatî weeyyednahû bîru(hî) lqûdûsî efekûllema caekûm resulûn bîma la tehwa enfûsûkûmû stekbertûm feferîyqen ke(zz)ebtûm weferîyqen teqtûlune


88) weqalu qûlubûna (g)ûlfûn bel le(e)nehûmû llahû bîkûfrîhîm feqelîylen ma yûimînune


89) welemma caehûm kîtabûn mîn (î)ndî llahî mû(se)ddîqûn lîma me(e)hûm wekanu mîn qeblû yesteftî(hu)ne (e)le lle(z)îyne keferu felemma caehûm ma (e)refu keferu bîhî fele(i)netû llahî (e)le lkafîrîyne


90) bîisema şterew bîhî enfûsehûm en yekfûru bîma enzele llahû be(g)yen en yûnezzîle llahû mîn fe(d)lîhî (e)la men yeşaû mîn (î)badîhî febaû bî(g)e(de)bîn (e)la (g)e(de)bîn welîlkafîrîyne (e)(z)abûn mûhîynûn


91) weî(z)a qîyle lehûm amînu bîma enzele llahû qalu nûimînû bîma ûnzîle (e)leyna weyekfûrune bîma weraehû wehûwe l(he)qqû mû(se)ddîqen lîma me(e)hûm qûl felîme teqtûlune enbîyae llahî mîn qeblû în kûntûm mûimînîyne


92) weleqed caekûm musa bîlbeyyînatî (s)ûmme ttexe(z)tûmû l(î)cle mîn be(i)dîhî weentûm (za)lîmune


93) weî(z) exe(z)na mîy(s)aqekûm werefe(i)na fewqekûmû (ttu)re xû(z)u ma ateynakûm bîqûwwetîn wesme(u) qalu semî(i)na we(e)(se)yna weûşrîbu fîy qûlubîhîmû l(î)cle bîkûfrîhîm qûl bîisema yeimûrûkûm bîhî îymanûkûm în kûntûm mûimînîyne


94) qûl în kanet lekûmû ddarû laxîretû (î)nde llahî xalî(se)ten mîn dunî nnasî fetemennewû lmewte în kûntûm (sa)dîqîyne


95) welen yetemennewhû ebeden bîma qeddemet eydîyhîm wellahû (e)lîymûn bî(zz)alîmîyne


96) weletecîdennehûm e(h)re(se) nnasî (e)la (he)yatîn wemîne lle(z)îyne eşreku yeweddû e(he)dûhûm lew yû(e)mmerû elfe senetîn wema hûwe bîmûze(h)zî(hî)hî mîne l(e)(z)abî en yû(e)mmere wellahû be(sî)yrûn bîma ye(i)melune


97) qûl men kane (e)dûwwen lîcîbrîyle feînnehû nezzelehû (e)la qelbîke bîî(z)nî llahî mû(se)ddîqen lîma beyne yedeyhî wehûden webûşra lîlmûimînîyne


98) men kane (e)dûwwen lîllahî wemelaîketîhî werûsûlîhî wecîbrîyle wemîykale feînne llahe (e)dûwwûn lîlkafîrîyne


99) weleqed enzelna îleyke ayatîn beyyînatîn wema yekfûrû bîha îlle lfasîqune


100) ewekûllema (a)hedu (e)hden nebe(z)ehû ferîyqûn mînhûm bel ek(s)erûhûm la yûimînune


101) welemma caehûm resulûn mîn (î)ndî llahî mû(se)ddîqûn lîma me(e)hûm nebe(z)e ferîyqûn mîne lle(z)îyne utu lkîtabe kîtabe llahî werae (zû)hurîhîm keennehûm la ye(i)lemune


102) wettebe(u) ma tetlu şşeya(tî)ynû (e)la mûlkî sûleymane wema kefere sûleymanû welakînne şşeya(tî)yne keferu yû(e)llîmune nnase ssî(h)re wema ûnzîle (e)le lmelekeynî bîbabîle harute wemarute wema yû(e)llîmanî mîn e(he)dîn (he)tta yequla înnema ne(h)nû fîtnetûn fela tekfûr feyete(e)llemune mînhûma ma yûferrîqune bîhî beyne lmerî wezewcîhî wema hûm bî(da)rrîyne bîhî mîn e(he)dîn îlla bîî(z)nî llahî weyete(e)llemune ma ye(dû)rrûhûm wela yenfe(û)hûm weleqed (e)lîmu lemenî şterahû ma lehû fîy laxîretî mîn xelaqin welebîise ma şerew bîhî enfûsehûm lew kanu ye(i)lemune


103) welew ennehûm amenu wetteqew leme(s)ubetûn mîn (î)ndî llahî xeyrûn lew kanu ye(i)lemune


104) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu la tequlu ra(î)na wequlu n(zû)rna wesme(u) welîlkafîrîyne (e)(z)abûn elîymûn


105) ma yeweddû lle(z)îyne keferu mîn ehlî lkîtabî wele lmûşrîkîyne en yûnezzele (e)leykûm mîn xeyrîn mîn rebbîkûm wellahû yexte(ssû) bîre(h)metîhî men yeşaû wellahû (z)u lfe(d)lî l(e)(zî)ymî


106) ma nensex mîn ayetîn ew nûnsîha neitî bîxeyrîn mînha ew mî(s)lîha elem te(i)lem enne llahe (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


107) elem te(i)lem enne llahe lehû mûlkû ssemawatî weler(dî) wema lekûm mîn dunî llahî mîn welîyyîn wela ne(sî)yrîn


108) em tûrîydune en teselu resulekûm kema sûîle musa mîn qeblû wemen yetebeddelî lkûfre bîlîymanî feqed (de)lle sewae ssebîylî


109) wedde ke(s)îyrûn mîn ehlî lkîtabî lew yerûddunekûm mîn be(i)dî îymanîkûm kûffaren (he)seden mîn (î)ndî enfûsîhîm mîn be(i)dî ma tebeyyene lehûmû l(he)qqû fe(i)fu we(s)fe(hu) (he)tta yeitîye llahû bîemrîhî înne llahe (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


110) weeqîymu (sse)late weatu zzekate wema tûqeddîmu lîenfûsîkûm mîn xeyrîn tecîduhû (î)nde llahî înne llahe bîma te(i)melune be(sî)yrûn


111) weqalu len yedxûle lcennete îlla men kane huden ew ne(sa)ra tîlke emanîyyûhûm qûl hatu bûrhanekûm în kûntûm (sa)dîqîyne


112) bela men esleme wechehû lîllahî wehûwe mû(h)sînûn felehû ecrûhû (î)nde rebbîhî wela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


113) weqaletî lyehudû leysetî nne(sa)ra (e)la şeyîn weqaletî nne(sa)ra leysetî lyehudû (e)la şeyîn wehûm yetlune lkîtabe ke(z)alîke qale lle(z)îyne la ye(i)lemune mî(s)le qewlîhîm fellahû ye(h)kûmû beynehûm yewme lqîyametî fîyma kanu fîyhî yextelîfune


114) wemen e(z)lemû mîmmen mene(e) mesacîde llahî en yû(z)kere fîyhe smûhû wese(a) fîy xerabîha ulaîke ma kane lehûm en yedxûluha îlla xaîfîyne lehûm fîy ddûnya xîzyûn welehûm fîy laxîretî (e)(z)abûn (e)(zî)ymûn


115) welîllahî lmeşrîqû welme(g)rîbû feeynema tûwellu fe(s)emme wechû llahî înne llahe wasî(û)n (e)lîymûn


116) weqalu ttexe(z)e llahû weleden sûb(ha)nehû bel lehû ma fîy ssemawatî weler(dî) kûllûn lehû qanîtune


117) bedîy(û) ssemawatî weler(dî) weî(z)a qe(da) emren feînnema yequlû lehû kûn feyekunû


118) weqale lle(z)îyne la ye(i)lemune lewla yûkellîmûne llahû ew teitîyna ayetûn ke(z)alîke qale lle(z)îyne mîn qeblîhîm mî(s)le qewlîhîm teşabehet qûlubûhûm qed beyyenne layatî lîqewmîn yuqînune


119) înna erselnake bîl(he)qqî beşîyren wene(z)îyren wela tûselû (e)n e(s)(ha)bî lce(hî)ymî


120) welen ter(da) (e)nke lyehudû wele nne(sa)ra (he)tta tettebî(e) mîlletehûm qûl înne hûde llahî hûwe lhûda weleînî ttebe(i)te ehwaehûm be(i)de lle(z)îy caeke mîne l(î)lmî ma leke mîne llahî mîn welîyyîn wela ne(sî)yrîn


121) elle(z)îyne ateynahûmû lkîtabe yetlunehû (he)qqe tîlawetîhî ulaîke yûimînune bîhî wemen yekfûr bîhî feulaîke hûmû lxasîrune


122) ya benîy îsraîyle (z)kûru nî(i)metîye lletîy en(e)mtû (e)leykûm weennîy fe(dde)ltûkûm (e)le l(a)lemîyne


123) wettequ yewmen la teczîy nefsûn (e)n nefsîn şeyen wela yûqbelû mînha (e)dlûn wela tenfe(û)ha şefa(e)tûn wela hûm yûn(se)rune


124) weî(z)î btela îbrahîyme rebbûhû bîkelîmatîn feetemmehûnne qale înnîy ca(î)lûke lînnasî îmamen qale wemîn (z)ûrrîyyetîy qale la yenalû (e)hdîy (zz)alîmîyne


125) weî(z) ce(e)lne lbeyte me(s)abeten lînnasî weemnen wettexî(z)u mîn meqamî îbrahîyme mû(se)len we(e)hîdna îla îbrahîyme weîsma(î)yle en (te)hhîra beytîye lî(tt)aîfîyne wel(a)kîfîyne werrûkke(î) ssûcudî


126) weî(z) qale îbrahîymû rebbî c(e)l ha(z)a beleden amînen werzûq ehlehû mîne (ss)emeratî men amene mînhûm bîllahî welyewmî laxîrî qale wemen kefere feûmettî(û)hû qelîylen (s)ûmme e(d)(te)rrûhû îla (e)(z)abî nnarî webîise lme(sî)yrû


127) weî(z) yerfe(û) îbrahîymû lqewa(î)de mîne lbeytî weîsma(î)ylû rebbena teqebbel mînna înneke ente ssemîy(û) l(e)lîymû


128) rebbena wec(e)lna mûslîmeynî leke wemîn (z)ûrrîyyetîna ûmmeten mûslîmeten leke weerîna menasîkena wetûb (e)leyna înneke ente ttewwabû rre(hî)ymû


129) rebbena web(e)(s) fîyhîm resulen mînhûm yetlu (e)leyhîm ayatîke weyû(e)llîmûhûmû lkîtabe wel(hî)kmete weyûzekkî۪yhîm înneke ente l(e)zîyzû l(he)kîymû


130) wemen yer(g)ebû (e)n mîlletî îbrahîyme îlla men sefîhe nefsehû weleqedî (s)(te)feynahû fîy ddûnya weînnehû fîy laxîretî lemîne (ssa)lî(hî)yne


131) î(z) qale lehû rebbûhû eslîm qale eslemtû lîrebbî l(a)lemîyne


132) wewe(ssa) bîha îbrahîymû benîyhî weye(i)qubû ya benîyye înne llahe (s)(te)fa lekûmû ddîyne fela temutûnne îlla weentûm mûslîmune


133) em kûntûm şûhedae î(z) (he)(de)re ye(i)qube lmewtû î(z) qale lîbenîyhî ma te(i)bûdune mîn be(i)dîy qalu ne(i)bûdû îlaheke weîlahe abaîke îbrahîyme weîsma(î)yle weîs(ha)qe îlahen wa(hî)den wene(h)nû lehû mûslîmune


134) tîlke ûmmetûn qed xelet leha ma kesebet welekûm ma kesebtûm wela tûselune (e)mma kanu ye(i)melune


135) weqalu kunu huden ew ne(sa)ra tehtedu qûl bel mîllete îbrahîyme (he)nîyfen wema kane mîne lmûşrîkîyne


136) qulu amenna bîllahî wema ûnzîle îleyna wema ûnzîle îla îbrahîyme weîsma(î)yle weîs(ha)qe weye(i)qube welesba(tî) wema utîye musa we(î)ysa wema utîye nnebîyune mîn rebbîhîm la nûferrîqû beyne e(he)dîn mînhûm wene(h)nû lehû mûslîmune


137) feîn amenu bîmî(s)lî ma amentûm bîhî feqedî htedew weîn tewellew feînnema hûm fîy şîqaqin feseyekfîykehûmû llahû wehûwe ssemîy(û) l(e)lîymû


138) (sî)b(g)ete llahî wemen e(h)senû mîne llahî (sî)b(g)eten wene(h)nû lehû (a)bîdune


139) qûl etû(he)ccunena fîy llahî wehûwe rebbûna werebbûkûm welena e(i)malûna welekûm e(i)malûkûm wene(h)nû lehû mûxlî(su)ne


140) em tequlune înne îbrahîyme weîsma(î)yle weîs(ha)qe weye(i)qube welesba(te) kanu huden ew ne(sa)ra qûl eentûm e(i)lemû emî llahû wemen e(z)lemû mîmmen keteme şehadeten (î)ndehû mîne llahî weme llahû bî(g)afîlîn (e)mma te(i)melune


141) tîlke ûmmetûn qed xelet leha ma kesebet welekûm ma kesebtûm wela tûselune (e)mma kanu ye(i)melune


142) seyequlû ssûfehaû mîne nnasî ma wellahûm (e)n qîbletîhîmû lletîy kanu (e)leyha qûl lîllahî lmeşrîqû welme(g)rîbû yehdîy men yeşaû îla (sî)ra(tî)n mûsteqîymîn


143) weke(z)alîke ce(e)lnakûm ûmmeten wese(te)n lîtekunu şûhedae (e)le nnasî weyekune rresulû (e)leykûm şehîyden wema ce(e)lne lqîblete lletîy kûnte (e)leyha îlla lîne(i)leme men yettebî(û) rresule mîmmen yenqelîbû (e)la (e)qîbeyhî weîn kanet lekebîyreten îlla (e)le lle(z)îyne hede llahû wema kane llahû lîyû(dî)y(e) îymanekûm înne llahe bînnasî lereûfûn re(hî)ymûn


144) qed nera teqellûbe wechîke fîy ssemaî felenûwellîyenneke qîbleten ter(da)ha fewellî wecheke şe(t)re lmescîdî l(he)ramî we(he)y(s)û ma kûntûm fewellu wûcuhekûm şe(t)rehû weînne lle(z)îyne utu lkîtabe leye(i)lemune ennehû l(he)qqû mîn rebbîhîm weme llahû bî(g)afîlîn (e)mma ye(i)melune


145) weleîn eteyte lle(z)îyne utu lkîtabe bîkûllî ayetîn ma tebî(u) qîbleteke wema ente bîtabî(î)n qîbletehûm wema be(i)(dû)hûm bîtabî(î)n qîblete be(i)(dî)n weleînî ttebe(i)te ehwaehûm mîn be(i)dî ma caeke mîne l(î)lmî înneke î(z)en lemîne (zz)alîmîyne


146) elle(z)îyne ateynahûmû lkîtabe ye(i)rîfunehû kema ye(i)rîfune ebnaehûm weînne ferîyqen mînhûm leyektûmune l(he)qqe wehûm ye(i)lemune


147) el(he)qqû mîn rebbîke fela tekunenne mîne lmûmterîyne


148) welîkûllîn wîchetûn hûwe mullîha festebîqu lxeyratî eyne ma tekunu yeitî bîkûmû llahû cemîy(e)n înne llahe (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


149) wemîn (he)y(s)û xerecte fewellî wecheke şe(t)re lmescîdî l(he)ramî weînnehû lel(he)qqû mîn rebbîke weme llahû bî(g)afîlîn (e)mma te(i)melune


150) wemîn (he)y(s)û xerecte fewellî wecheke şe(t)re lmescîdî l(he)ramî we(he)y(s)û ma kûntûm fewellu wûcuhekûm şe(t)rehû lîella yekune lînnasî (e)leykûm (hû)ccetûn îlle lle(z)îyne (z)elemu mînhûm fela texşewhûm wexşewnîy welîûtîmme nî(i)metîy (e)leykûm wele(e)llekûm tehtedune


151) kema erselna fîykûm resulen mînkûm yetlu (e)leykûm ayatîna weyûzekkî۪ykûm weyû(e)llîmûkûmû lkîtabe wel(hî)kmete weyû(e)llîmûkûm ma lem tekunu te(i)lemune


152) fe(z)kûrunîy e(z)kûrkûm weşkûru lîy wela tekfûrunî


153) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu ste(î)ynu bî(sse)brî we(sse)latî înne llahe me(e) (ssa)bîrîyne


154) wela tequlu lîmen yûqtelû fîy sebîylî llahî emwatûn bel e(h)yaûn welakîn la teş(û)rune


155) weleneblûwennekûm bîşeyîn mîne lxewfî welcu(î) weneq(sî)n mîne lemwalî welenfûsî we(ss)emeratî webeşşîrî (ssa)bîrîyne


156) elle(z)îyne î(z)a e(sa)bethûm mû(sî)ybetûn qalu înna lîllahî weînna îleyhî racî(u)ne


157) ulaîke (e)leyhîm (se)lewatûn mîn rebbîhîm were(h)metûn weulaîke hûmû lmûhtedune


158) înne (sse)fa welmerwete mîn şe(a)îrî llahî femen (he)cce lbeyte ewî (i)temere fela cûna(he) (e)leyhî en ye(tt)ewwefe bîhîma wemen te(te)wwe(e) xeyren feînne llahe şakîrûn (e)lîymûn


159) înne lle(z)îyne yektûmune ma enzelna mîne lbeyyînatî welhûda mîn be(i)dî ma beyyennahû lînnasî fîy lkîtabî ulaîke yel(e)nûhûmû llahû weyel(e)nûhûmû lla(î)nune


160) îlle lle(z)îyne tabu wee(s)le(hu) webeyyenu feulaîke etubû (e)leyhîm weene ttewwabû rre(hî)ymû


161) înne lle(z)îyne keferu wematu wehûm kûffarûn ulaîke (e)leyhîm le(i)netû llahî welmelaîketî wennasî ecme(î)yne


162) xalîdîyne fîyha la yûxeffefû (e)nhûmû l(e)(z)abû wela hûm yûn(z)erune


163) weîlahûkûm îlahûn wa(hî)dûn la îlahe îlla hûwe rre(h)manû rre(hî)ymû


164) înne fîy xelqî ssemawatî weler(dî) wextîlafî lleylî wenneharî welfûlkî lletîy tecrîy fîy lbe(h)rî bîma yenfe(û) nnase wema enzele llahû mîne ssemaî mîn maîn fee(h)ya bîhî ler(de) be(i)de mewtîha webe(ss)e fîyha mîn kûllî dabbetîn wete(s)rîyfî rrîya(hî) wesse(ha)bî lmûsexxerî beyne ssemaî weler(dî) leayatîn lîqewmîn ye(i)qîlune


165) wemîne nnasî men yettexî(z)û mîn dunî llahî endaden yû(hî)bbunehûm ke(hû)bbî llahî welle(z)îyne amenu eşeddû (hû)bben lîllahî welew yere lle(z)îyne (z)elemu î(z) yerewne l(e)(z)abe enne lqûwwete lîllahî cemîy(e)n weenne llahe şedîydû l(e)(z)abî


166) î(z) teberree lle(z)îyne ttûbî(u) mîne lle(z)îyne ttebe(u) wereewû l(e)(z)abe weteqe(tt)e(e)t bîhîmû lesbabû


167) weqale lle(z)îyne ttebe(u) lew enne lena kerreten feneteberree mînhûm kema teberreû mînna ke(z)alîke yûrîyhîmû llahû e(i)malehûm (he)seratîn (e)leyhîm wema hûm bîxarîcîyne mîne nnarî


168) ya eyyûhe nnasû kûlu mîmma fîy ler(dî) (he)lalen (te)yyîben wela tettebî(u) xû(tû)watî şşey(ta)nî înnehû lekûm (e)dûwwûn mûbîynûn


169) înnema yeimûrûkûm bîssuî welfe(h)şaî ween tequlu (e)le llahî ma la te(i)lemune


170) weî(z)a qîyle lehûmû ttebî(u) ma enzele llahû qalu bel nettebî(û) ma elfeyna (e)leyhî abaena ewelew kane abaûhûm la ye(i)qîlune şeyen wela yehtedune


171) weme(s)elû lle(z)îyne keferu keme(s)elî lle(z)îy yen(î)qû bîma la yesme(û) îlla dû(a)en wenîdaen (sû)mmûn bûkmûn (û)myûn fehûm la ye(i)qîlune


172) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu kûlu mîn (te)yyîbatî ma rezeqnakûm weşkûru lîllahî în kûntûm îyyahû te(i)bûdune


173) înnema (he)rreme (e)leykûmû lmeytete weddeme wele(h)me lxînzîyrî wema ûhîlle bîhî lî(g)eyrî llahî femenî (d)(tû)rre (g)eyre ba(g)în wela (a)dîn fela î(s)me (e)leyhî înne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn


174) înne lle(z)îyne yektûmune ma enzele llahû mîne lkîtabî weyeşterune bîhî (s)emenen qelîylen ulaîke ma yeikûlune fîy bû(tu)nîhîm îlle nnare wela yûkellîmûhûmû llahû yewme lqîyametî wela yûzekkî۪yhîm welehûm (e)(z)abûn elîymûn


175) ulaîke lle(z)îyne şterewû (dde)lalete bîlhûda wel(e)(z)abe bîlme(g)fîretî fema e(s)berehûm (e)le nnarî


176) (z)alîke bîenne llahe nezzele lkîtabe bîl(he)qqî weînne lle(z)îyne xtelefu fîy lkîtabî lefîy şîqaqin be(î)ydîn


177) leyse lbîrre en tûwellu wûcuhekûm qîbele lmeşrîqî welme(g)rîbî welakînne lbîrre men amene bîllahî welyewmî laxîrî welmelaîketî welkîtabî wennebîyyîyne weate lmale (e)la (hû)bbîhî (z)ewîy lqûrba welyetama welmesakîyne webne ssebîylî wessaîlîyne wefîy rrîqabî weeqame (sse)late weate zzekate welmufune bî(e)hdîhîm î(z)a (a)hedu we(ssa)bîrîyne fîy lbeisaî we(dde)rraî we(hî)yne lbeisî ulaîke lle(z)îyne (se)dequ weulaîke hûmû lmûttequne


178) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu kûtîbe (e)leykûmû lqî(sa)(sû) fîy lqetla el(hû)rrû bîl(hû)rrî wel(e)bdû bîl(e)bdî welûn(s)a bîlûn(s)a femen (û)fîye lehû mîn exîyhî şeyûn fetteba(û)n bîlme(i)rufî weedaûn îleyhî bîî(h)sanîn (z)alîke texfîyfûn mîn rebbîkûm were(h)metûn femenî (i)teda be(i)de (z)alîke felehû (e)(z)abûn elîymûn


179) welekûm fîy lqî(sa)(sî) (he)yatûn ya ulîy lelbabî le(e)llekûm tettequne


180) kûtîbe (e)leykûm î(z)a (he)(de)re e(he)dekûmû lmewtû în tereke xeyren elwe(sî)yyetû lîlwalîdeynî weleqrebîyne bîlme(i)rufî (he)qqen (e)le lmûtteqîyne


181) femen beddelehû be(i)de ma semî(e)hû feînnema î(s)mûhû (e)le lle(z)îyne yûbeddîlunehû înne llahe semîy(û)n (e)lîymûn


182) femen xafe mîn mu(sî)n cenefen ew î(s)men fee(s)le(he) beynehûm fela î(s)me (e)leyhî înne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn


183) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu kûtîbe (e)leykûmû (ssî)yamû kema kûtîbe (e)le lle(z)îyne mîn qeblîkûm le(e)llekûm tettequne


184) eyyamen me(i)dudatîn femen kane mînkûm merîy(de)n ew (e)la seferîn fe(î)ddetûn mîn eyyamîn ûxere we(e)le lle(z)îyne yû(tî)yqunehû fîdyetûn (te)(a)mû mîskîynîn femen te(te)wwe(e) xeyren fehûwe xeyrûn lehû ween te(su)mu xeyrûn lekûm în kûntûm te(i)lemune


185) şehrû reme(da)ne lle(z)îy ûnzîle fîyhî lqûranû hûden lînnasî webeyyînatîn mîne lhûda welfûrqanî femen şehîde mînkûmû şşehre felye(sû)mhû wemen kane merîy(de)n ew (e)la seferîn fe(î)ddetûn mîn eyyamîn ûxere yûrîydû llahû bîkûmû lyûsre wela yûrîydû bîkûmû l(û)sre welîtûkmîlu l(î)ddete welîtûkebbîru llahe (e)la ma hedakûm wele(e)llekûm teşkûrune


186) weî(z)a seeleke (î)badîy (e)nnîy feînnîy qerîybûn ûcîybû de(i)wete dda(î) î(z)a de(a)nî felyestecîybu lîy welyûimînu bîy le(e)llehûm yerşûdune


187) û(hî)lle lekûm leylete (ssî)yamî rrefe(s)û îla nîsaîkûm hûnne lîbasûn lekûm weentûm lîbasûn lehûnne (e)lîme llahû ennekûm kûntûm textanune enfûsekûm fetabe (e)leykûm we(e)fa (e)nkûm felane başîruhûnne webte(g)u ma ketebe llahû lekûm wekûlu weşrebu (he)tta yetebeyyene lekûmû lxey(tû) lebye(dû) mîne lxey(tî) leswedî mîne lfecrî (s)ûmme etîmmu (sse)yame île lleylî wela tûbaşîruhûnne weentûm (a)kîfune fîy lmesacîdî tîlke (hû)dudû llahî fela teqrebuha ke(z)alîke yûbeyyînû llahû ayatîhî lînnasî le(e)llehûm yettequne


188) wela teikûlu emwalekûm beynekûm bîlba(tî)lî wetûdlu bîha île l(hû)kkamî lîteikûlu ferîyqen mîn emwalî nnasî bîlî(s)mî weentûm te(i)lemune


189) yeseluneke (e)nî lehîlletî qûl hîye mewaqîytû lînnasî wel(he)ccî weleyse lbîrrû bîen teitu lbûyute mîn (zû)hurîha welakînne lbîrre menî tteqa weitu lbûyute mîn ebwabîha wettequ llahe le(e)llekûm tûflî(hu)ne


190) weqatîlu fîy sebîylî llahî lle(z)îyne yûqatîlunekûm wela te(i)tedu înne llahe la yû(hî)bbû lmû(i)tedîyne


191) weqtûluhûm (he)y(s)û (s)eqîftûmuhûm weexrîcuhûm mîn (he)y(s)û exrecukûm welfîtnetû eşeddû mîne lqetlî wela tûqatîluhûm (î)nde lmescîdî l(he)ramî (he)tta yûqatîlukûm fîyhî feîn qatelukûm feqtûluhûm ke(z)alîke cezaû lkafîrîyne


192) feînî ntehew feînne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn


193) weqatîluhûm (he)tta la tekune fîtnetûn weyekune ddîynû lîllahî feînî ntehew fela (û)dwane îlla (e)le (zz)alîmîyne


194) eşşehrû l(he)ramû bîşşehrî l(he)ramî wel(hû)rûmatû qî(sa)(sû)n femenî (i)teda (e)leykûm fe(i)tedu (e)leyhî bîmî(s)lî me (i)teda (e)leykûm wettequ llahe we(i)lemu enne llahe me(e) lmûtteqîyne


195) weenfîqu fîy sebîylî llahî wela tûlqu bîeydîykûm île ttehlûketî wee(h)sînu înne llahe yû(hî)bbû lmû(h)sînîyne


196) weetîmmu l(he)cce wel(û)mrete lîllahî feîn û(h)(sî)rtûm feme steysere mîne lhedyî wela te(h)lîqu rûûsekûm (he)tta yeblû(g)e lhedyû me(hî)llehû femen kane mînkûm merîy(de)n ew bîhî e(z)en mîn reisîhî fefîdyetûn mîn (sî)yamîn ew (se)deqetîn ew nûsûkîn feî(z)a emîntûm femen temette(e) bîl(û)mretî île l(he)ccî feme steysere mîne lhedyî femen lem yecîd fe(sî)yamû (s)ela(s)etî eyyamîn fîy l(he)ccî weseb(e)tîn î(z)a rece(i)tûm tîlke (e)şeretûn kamîletûn (z)alîke lîmen lem yekûn ehlûhû (ha)(dî)rîy lmescîdî l(he)ramî wettequ llahe we(i)lemu enne llahe şedîydû l(î)qabî


197) el(he)ccû eşhûrûn me(i)lumatûn femen fere(de) fîyhînne l(he)cce fela refe(s)e wela fûsuqe wela cîdale fîy l(he)ccî wema tef(e)lu mîn xeyrîn ye(i)lemhû llahû wetezewwedu feînne xeyre zzadî tteqwa wettequnî ya ulîy lelbabî


198) leyse (e)leykûm cûna(hû)n en tebte(g)u fe(d)len mîn rebbîkûm feî(z)a efe(d)tûm mîn (e)refatîn fe(z)kûru llahe (î)nde lmeş(e)rî l(he)ramî we(z)kûruhû kema hedakûm weîn kûntûm mîn qeblîhî lemîne (dda)llîne


199) (s)ûmme efîy(du) mîn (he)y(s)û efa(de) nnasû weste(g)fîru llahe înne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn


200) feî(z)a qe(de)ytûm menasîkekûm fe(z)kûru llahe ke(z)îkrîkûm abaekûm ew eşedde (z)îkren femîne nnasî men yequlû rebbena atîna fîy ddûnya wema lehû fîy laxîretî mîn xelaqin


201) wemînhûm men yequlû rebbena atîna fîy ddûnya (he)seneten wefîy laxîretî (he)seneten weqîna (e)(z)abe nnarî


202) ulaîke lehûm ne(sî)ybûn mîmma kesebu wellahû serîy(û) l(hî)sabî


203) we(z)kûru llahe fîy eyyamîn me(i)dudatîn femen te(e)ccele fîy yewmeynî fela î(s)me (e)leyhî wemen teexxere fela î(s)me (e)leyhî lîmenî tteqa wettequ llahe we(i)lemu ennekûm îleyhî tû(h)şerune


204) wemîne nnasî men yû(i)cîbûke qewlûhû fîy l(he)yatî ddûnya weyûşhîdû llahe (e)la ma fîy qelbîhî wehûwe eleddû lxî(sa)mî


205) weî(z)a tewella se(a) fîy ler(dî) lîyûfsîde fîyha weyûhlîke l(he)r(s)e wennesle wellahû la yû(hî)bbû lfesade


206) weî(z)a qîyle lehû tteqî llahe exe(z)ethû l(î)zzetû bîlî(s)mî fe(he)sbûhû cehennemû welebîise lmîhadû


207) wemîne nnasî men yeşrîy nefsehû btî(g)ae mer(da)tî llahî wellahû reûfûn bîl(î)badî


208) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu dxûlu fîy ssîlmî kaffeten wela tettebî(u) xû(tû)watî şşey(ta)nî înnehû lekûm (e)dûwwûn mûbîynûn


209) feîn zeleltûm mîn be(i)dî ma caetkûmû lbeyyînatû fe(i)lemu enne llahe (e)zîyzûn (he)kîymûn


210) hel yen(zû)rune îlla en yeitîyehûmû llahû fîy (zû)lelîn mîne l(g)emamî welmelaîketû weqû(dî)ye lemrû weîle llahî tûrce(û) lûmurû


211) sel benîy îsraîyle kem ateynahûm mîn ayetîn beyyînetîn wemen yûbeddîl nî(i)mete llahî mîn be(i)dî ma caethû feînne llahe şedîydû l(î)qabî


212) zûyyîne lîlle(z)îyne keferu l(he)yatû ddûnya weyesxerune mîne lle(z)îyne amenu welle(z)îyne tteqew fewqehûm yewme lqîyametî wellahû yerzûqû men yeşaû bî(g)eyrî (hî)sabîn


213) kane nnasû ûmmeten wa(hî)deten febe(e)(s)e llahû nnebîyyîyne mûbeşşîrîyne wemûn(z)îrîyne weenzele me(e)hûmû lkîtabe bîl(he)qqî lîye(h)kûme beyne nnasî fîyme xtelefu fîyhî weme xtelefe fîyhî îlle lle(z)îyne utuhû mîn be(i)dî ma caethûmû lbeyyînatû be(g)yen beynehûm fehede llahû lle(z)îyne amenu lîme xtelefu fîyhî mîne l(he)qqî bîî(z)nîhî wellahû yehdîy men yeşaû îla (sî)ra(tî)n mûsteqîymîn


214) em (he)sîbtûm en tedxûlu lcennete welemma yeitîkûm me(s)elû lle(z)îyne xelew mîn qeblîkûm messethûmû lbeisaû we(dde)rraû wezûlzîlu (he)tta yequle rresulû welle(z)îyne amenu me(e)hû meta ne(s)rû llahî ela înne ne(s)re llahî qerîybûn


215) yeseluneke ma(z)a yûnfîqune qûl ma enfeqtûm mîn xeyrîn felîlwalîdeynî weleqrebîyne welyetama welmesakîynî webnî ssebîylî wema tef(e)lu mîn xeyrîn feînne llahe bîhî (e)lîymûn


216) kûtîbe (e)leykûmû lqîtalû wehûwe kûrhûn lekûm we(e)sa en tekrehu şeyen wehûwe xeyrûn lekûm we(e)sa en tû(hî)bbu şeyen wehûwe şerrûn lekûm wellahû ye(i)lemû weentûm la te(i)lemune


217) yeseluneke (e)nî şşehrî l(he)ramî qîtalîn fîyhî qûl qîtalûn fîyhî kebîyrûn we(se)ddûn (e)n sebîylî llahî wekûfrûn bîhî welmescîdî l(he)ramî weîxracû ehlîhî mînhû ekberû (î)nde llahî welfîtnetû ekberû mîne lqetlî wela yezalune yûqatîlunekûm (he)tta yerûddukûm (e)n dîynîkûm înî ste(ta)(u) wemen yertedîd mînkûm (e)n dîynîhî feyemût wehûwe kafîrûn feulaîke (he)bî(te)t e(i)malûhûm fîy ddûnya welaxîretî weulaîke e(s)(ha)bû nnarî hûm fîyha xalîdune


218) înne lle(z)îyne amenu welle(z)îyne haceru wecahedu fîy sebîylî llahî ulaîke yercune re(h)mete llahî wellahû (g)efurûn re(hî)ymûn


219) yeseluneke (e)nî lxemrî welmeysîrî qûl fîyhîma î(s)mûn kebîyrûn wemenafî(û) lînnasî weî(s)mûhûma ekberû mîn nef(î)hîma weyeseluneke ma(z)a yûnfîqune qûlî l(e)fwe ke(z)alîke yûbeyyînû llahû lekûmû layatî le(e)llekûm tetefekkerune


220) fîy ddûnya welaxîretî weyeseluneke (e)nî lyetama qûl î(s)la(hû)n lehûm xeyrûn weîn tûxalî(tu)hûm feîxwanûkûm wellahû ye(i)lemû lmûfsîde mîne lmû(s)lî(hî) welew şae llahû lee(i)netekûm înne llahe (e)zîyzûn (he)kîymûn


221) wela tenkî(hu) lmûşrîkatî (he)tta yûimînne weleemetûn mûimînetûn xeyrûn mîn mûşrîketîn welew e(i)cebetkûm wela tûnkî(hu) lmûşrîkîyne (he)tta yûimînu wele(e)bdûn mûimînûn xeyrûn mîn mûşrîkîn welew e(i)cebekûm ulaîke yed(u)ne île nnarî wellahû yed(u) île lcennetî welme(g)fîretî bîî(z)nîhî weyûbeyyînû ayatîhî lînnasî le(e)llehûm yete(z)ekkerune


222) weyeseluneke (e)nî lme(hî)y(dî) qûl hûwe e(z)en fe(i)tezîlu nnîsae fîy lme(hî)y(dî) wela teqrebuhûnne (he)tta ye(t)hûrne feî(z)a te(te)hherne feituhûnne mîn (he)y(s)û emerekûmû llahû înne llahe yû(hî)bbû ttewwabîyne weyû(hî)bbû lmûte(te)hhîrîyne


223) nîsaûkûm (he)r(s)ûn lekûm feitu (he)r(s)ekûm enna şîitûm weqeddîmu lîenfûsîkûm wettequ llahe we(i)lemu ennekûm mûlaquhû webeşşîrî lmûimînîyne


224) wela tec(e)lu llahe (û)r(de)ten lîeymanîkûm en teberru wetettequ wetû(s)lî(hu) beyne nnasî wellahû semîy(û)n (e)lîymûn


225) la yûaxî(z)ûkûmû llahû bîlle(g)wî fîy eymanîkûm welakîn yûaxî(z)ûkûm bîma kesebet qûlubûkûm wellahû (g)efurûn (he)lîymûn


226) lîlle(z)îyne yûilune mîn nîsaîhîm terebbû(sû) erbe(e)tî eşhûrîn feîn faû feînne llahe (g)efurûn re(hî)ymûn


227) weîn (e)zemu (tt)elaqe feînne llahe semîy(û)n (e)lîymûn


228) welmû(te)lleqatû yeterebbe(s)ne bîenfûsîhînne (s)ela(s)ete qûruîn wela ye(hî)llû lehûnne en yektûmne ma xeleqe llahû fîy er(ha)mîhînne în kûnne yûimînne bîllahî welyewmî laxîrî webû(u)letûhûnne e(he)qqû bîreddîhînne fîy (z)alîke în eradu î(s)la(he)n welehûnne mî(s)lû lle(z)îy (e)leyhînne bîlme(i)rufî welîrrîcalî (e)leyhînne derecetûn wellahû (e)zîyzûn (he)kîymûn


229) e(tt)elaqû merretanî feîmsakûn bîme(i)rufîn ew tesrîy(hû)n bîî(h)sanîn wela ye(hî)llû lekûm en teixû(z)u mîmma ateytûmuhûnne şeyen îlla en yexafa ella yûqîyma (hû)dude llahî feîn xîftûm ella yûqîyma (hû)dude llahî fela cûna(he) (e)leyhîma fîyme ftedet bîhî tîlke (hû)dudû llahî fela te(i)teduha wemen yete(e)dde (hû)dude llahî feulaîke hûmû (zz)alîmune


230) feîn (te)lleqeha fela te(hî)llû lehû mîn be(i)dû (he)tta tenkî(he) zewcen (g)eyrehû feîn (te)lleqeha fela cûna(he) (e)leyhîma en yeterace(a) în (z)enna en yûqîyma (hû)dude llahî wetîlke (hû)dudû llahî yûbeyyînûha lîqewmîn ye(i)lemune


231) weî(z)a (te)lleqtûmû nnîsae febele(g)ne ecelehûnne feemsîkuhûnne bîme(i)rufîn ew serrî(hu)hûnne bîme(i)rufîn wela tûmsîkuhûnne (dî)raren lîte(i)tedu wemen yef(e)l (z)alîke feqed (z)eleme nefsehû wela tettexî(z)û ayatî llahî hûzûwen we(z)kûru nî(i)mete llahî (e)leykûm wema enzele (e)leykûm mîne lkîtabî wel(hî)kmetî ye(î)(zû)kûm bîhî wettequ llahe we(i)lemu enne llahe bîkûllî şeyîn (e)lîymûn


232) weî(z)a (te)lleqtûmû nnîsae febele(g)ne ecelehûnne fela te(i)(dû)luhûnne en yenkî(h)ne ezwacehûnne î(z)a tera(de)w beynehûm bîlme(i)rufî (z)alîke yu(e)(zû) bîhî men kane mînkûm yûimînû bîllahî welyewmî laxîrî (z)alîkûm ezka lekûm wee(t)herû wellahû ye(i)lemû weentûm la te(i)lemune


233) welwalîdatû yûr(dî)(i)ne ewladehûnne (he)wleynî kamîleynî lîmen erade en yûtîmme rre(da)(e)te we(e)le lmewludî lehû rîzqûhûnne wekîswetûhûnne bîlme(i)rufî la tûkellefû nefsûn îlla wûs(e)ha la tû(da)rre walîdetûn bîweledîha wela mewludûn lehû bîweledîhî we(e)le lwarî(s)î mî(s)lû (z)alîke feîn erada fî(sa)len (e)n tera(dî)n mînhûma weteşawûrîn fela cûna(he) (e)leyhîma weîn eredtûm en tester(dî)(u) ewladekûm fela cûna(he) (e)leykûm î(z)a sellemtûm ma ateytûm bîlme(i)rufî wettequ llahe we(i)lemu enne llahe bîma te(i)melune be(sî)yrûn


234) welle(z)îyne yûteweffewne mînkûm weye(z)erune ezwacen yeterebbe(s)ne bîenfûsîhînne erbe(e)te eşhûrîn we(e)şren feî(z)a bele(g)ne ecelehûnne fela cûna(he) (e)leykûm fîyma fe(e)lne fîy enfûsîhînne bîlme(i)rufî wellahû bîma te(i)melune xebîyrûn


235) wela cûna(he) (e)leykûm fîyma (e)rre(d)tûm bîhî mîn xî(t)betî nnîsaî ew eknentûm fîy enfûsîkûm (e)lîme llahû ennekûm sete(z)kûrunehûnne welakîn la tûwa(î)duhûnne sîren îlla en tequlu qewlen me(i)rufen wela te(i)zîmu (û)qdete nnîka(hî) (he)tta yeblû(g)e lkîtabû ecelehû we(i)lemu enne llahe ye(i)lemû ma fîy enfûsîkûm fe(h)(z)eruhû we(i)lemu enne llahe (g)efurûn (he)lîymûn


236) la cûna(he) (e)leykûm în (te)lleqtûmû nnîsae ma lem temessuhûnne ew tefrî(du) lehûnne ferîy(de)ten wemetî(u)hûnne (e)le lmusî(î) qederûhû we(e)le lmûqtîrî qederûhû meta(e)n bîlme(i)rufî (he)qqen (e)le lmû(h)sînîyne


237) weîn (te)lleqtûmuhûnne mîn qeblî en temessuhûnne weqed fere(d)tûm lehûnne ferîy(de)ten fenî(s)fû ma fere(d)tûm îlla en ye(i)fune ew ye(i)fu lle(z)îy bîyedîhî (û)qdetû nnîka(hî) ween te(i)fu eqrebû lîtteqwa wela tensewû lfe(d)le beynekûm înne llahe bîma te(i)melune be(sî)yrûn


238) (ha)fî(zu) (e)le (sse)lewatî we(sse)latî lwûs(ta) wequmu lîllahî qanîtîyne


239) feîn xîftûm ferîcalen ew rûkbanen feî(z)a emîntûm fe(z)kûru llahe kema (e)llemekûm ma lem tekunu te(i)lemune


240) welle(z)îyne yûteweffewne mînkûm weye(z)erune ezwacen we(sî)yyeten lîezwacîhîm meta(e)n île l(he)wlî (g)eyre îxracîn feîn xerecne fela cûna(he) (e)leykûm fîy ma fe(e)lne fîy enfûsîhînne mîn me(i)rufîn wellahû (e)zîyzûn (he)kîymûn


241) welîlmû(te)lleqatî meta(û)n bîlme(i)rufî (he)qqen (e)le lmûtteqîyne


242) ke(z)alîke yûbeyyînû llahû lekûm ayatîhî le(e)llekûm te(i)qîlune


243) elem tere île lle(z)îyne xerecu mîn dîyarîhîm wehûm ûlufûn (he)(z)ere lmewtî feqale lehûmû llahû mutu (s)ûmme e(h)yahûm înne llahe le(z)u fe(d)lîn (e)le nnasî welakînne ek(s)ere nnasî la yeşkûrune


244) weqatîlu fîy sebîylî llahî we(i)lemu enne llahe semîy(û)n (e)lîymûn


245) men (z)e lle(z)îy yûqrî(dû) llahe qer(de)n (he)senen feyû(da)(î)fehû lehû e(d)(a)fen ke(s)îyreten wellahû yeqbî(dû) weyeb(sû)(tû) weîleyhî tûrce(u)ne


246) elem tere île lmeleî mîn benîy îsraîyle mîn be(i)dî musa î(z) qalu lînebîyyîn lehûmû b(e)(s) lena melîken nûqatîl fîy sebîylî llahî qale hel (e)seytûm în kûtîbe (e)leykûmû lqîtalû ella tûqatîlu qalu wema lena ella nûqatîle fîy sebîylî llahî weqed ûxrîcna mîn dîyarîna weebnaîna felemma kûtîbe (e)leyhîmû lqîtalû tewellew îlla qelîylen mînhûm wellahû (e)lîymûn bî(zz)alîmîyne


247) weqale lehûm nebîyyûhûm înne llahe qed be(e)(s)e lekûm (ta)lute melîken qalu enna yekunû lehû lmûlkû (e)leyna wene(h)nû e(he)qqû bîlmûlkî mînhû welem yûite se(e)ten mîne lmalî qale înne llahe (s)(te)fahû (e)leykûm wezadehû bes(te)ten fîy l(î)lmî welcîsmî wellahû yûitîy mûlkehû men yeşaû wellahû wasî(û)n (e)lîymûn


248) weqale lehûm nebîyyûhûm înne ayete mûlkîhî en yeitîyekûmû ttabutû fîyhî sekîynetûn mîn rebbîkûm webeqîyyetûn mîmma tereke alû musa wealû harune te(h)mîlûhû lmelaîketû înne fîy (z)alîke leayeten lekûm în kûntûm mûimînîyne


249) felemma fe(se)le (ta)lutû bîlcûnudî qale înne llahe mûbtelîykûm bîneherîn femen şerîbe mînhû feleyse mînnîy wemen lem ye(t)(e)mhû feînnehû mînnîy îlla menî (g)terefe (g)ûrfeten bîyedîhî feşerîbu mînhû îlla qelîylen mînhûm felemma cawezehû hûwe welle(z)îyne amenu me(e)hû qalu la (ta)qete lene lyewme bîcalute wecûnudîhî qale lle(z)îyne ye(zû)nnune ennehûm mûlaqu llahî kem mîn fîetîn qelîyletîn (g)elebet fîeten ke(s)îyreten bîî(z)nî llahî wellahû me(e) (ssa)bîrîyne


250) welemma berezu lîcalute wecûnudîhî qalu rebbena efrî(g) (e)leyna (se)bren we(s)ebbît eqdamena wen(sû)rna (e)le lqewmî lkafîrîyne


251) fehezemuhûm bîî(z)nî llahî weqetele dawûdû calute weatahû llahû lmûlke wel(hî)kmete we(e)llemehû mîmma yeşaû welewla def(û) llahî nnase be(i)(de)hûm bîbe(i)(dî)n lefesedetî ler(dû) welakînne llahe (z)u fe(d)lîn (e)le l(a)lemîyne


252) tîlke ayatû llahî netluha (e)leyke bîl(he)qqî weînneke lemîne lmûrselîyne


253) tîlke rrûsûlû fe(dde)lna be(i)(de)hûm (e)la be(i)(dî)n mînhûm men kelleme llahû werefe(e) be(i)(de)hûm derecatîn weateyna (î)yse bne meryeme lbeyyînatî weeyyednahû bîru(hî) lqûdûsî welew şae llahû ma qtetele lle(z)îyne mîn be(i)dîhîm mîn be(i)dî ma caethûmû lbeyyînatû welakînî xtelefu femînhûm men amene wemînhûm men kefere welew şae llahû me qtetelu welakînne llahe yef(e)lû ma yûrîydû


254) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu enfîqu mîmma rezeqnakûm mîn qeblî en yeitîye yewmûn la bey(û)n fîyhî wela xûlletûn wela şefa(e)tûn welkafîrune hûmû (zz)alîmune


255) ellahû la îlahe îlla hûwe el(he)yyû lqeyumû la teixû(z)ûhû sînetûn wela newmûn lehû ma fîy ssemawatî wema fîy ler(dî) men (z)e lle(z)îy yeşfe(û) (î)ndehû îlla bîî(z)nîhî ye(i)lemû ma beyne eydîyhîm wema xelfehûm wela yû(hî)y(tu)ne bîşeyîn mîn (î)lmîhî îlla bîma şae wesî(e) kûrsîyyûhû ssemawatî weler(de) wela yeûdûhû (hî)f(zû)hûma wehûwe l(e)lîyyû l(e)(zî)ymû


256) la îkrahe fîy ddîynî qed tebeyyene rrûşdû mîne l(g)eyyî femen yekfûr bî(tta)(g)utî weyûimîn bîllahî feqedî stemseke bîl(û)rwetî lwû(s)qa le nfî(sa)me leha wellahû semîy(û)n (e)lîymûn


257) ellahû welîyyû lle(z)îyne amenu yûxrîcûhûm mîne (zzû)lûmatî île nnurî welle(z)îyne keferu ewlîyaûhûmû (tta)(g)utû yûxrîcunehûm mîne nnurî île (zzû)lûmatî ulaîke e(s)(ha)bû nnarî hûm fîyha xalîdune


258) elem tere île lle(z)îy (he)cce îbrahîyme fîy rebbîhî en atahû llahû lmûlke î(z) qale îbrahîymû rebbîye lle(z)îy yû(h)yî weyûmîytû qale ene û(h)yî weûmîytû qale îbrahîymû feînne llahe yeitîy bîşşemsî mîne lmeşrîqî feitî bîha mîne lme(g)rîbî febûhîte lle(z)îy kefere wellahû la yehdîy lqewme (zz)alîmîyne


259) ew kelle(z)îy merre (e)la qeryetîn wehîye xawîyetûn (e)la (û)ruşîha qale enna yû(h)yî ha(z)îhî llahû be(i)de mewtîha feematehû llahû mîete (a)mîn (s)ûmme be(e)(s)ehû qale kem lebî(s)te qale lebî(s)tû yewmen ew be(i)(de) yewmîn qale bel lebî(s)te mîete (a)mîn fen(zû)r îla (te)(a)mîke weşerabîke lem yetesenneh wen(zû)r îla (hî)marîke welînec(e)leke ayeten lînnasî wen(zû)r île l(î)(za)mî keyfe nûnşîzûha (s)ûmme neksuha le(h)men felemma tebeyyene lehû qale e(i)lemû enne llahe (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


260) weî(z) qale îbrahîymû rebbî erînîy keyfe tû(h)yî lmewta qale ewelem tûimîn qale bela welakîn lîye(t)meînne qelbîy qale fexû(z) erbe(e)ten mîne (tt)eyrî fe(sû)rhûnne îleyke (s)ûmme c(e)l (e)la kûllî cebelîn mînhûnne cûzen (s)ûmme d(û)hûnne yeitîyneke se(i)yen we(i)lem enne llahe (e)zîyzûn (he)kîymûn


261) me(s)elû lle(z)îyne yûnfîqune emwalehûm fîy sebîylî llahî keme(s)elî (he)bbetîn enbetet seb(e) senabîle fîy kûllî sûnbûletîn mîetû (he)bbetîn wellahû yû(da)(î)fû lîmen yeşaû wellahû wasî(û)n (e)lîymûn


262) elle(z)îyne yûnfîqune emwalehûm fîy sebîylî llahî (s)ûmme la yûtbî(u)ne ma enfequ mennen wela e(z)en lehûm ecrûhûm (î)nde rebbîhîm wela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


263) qewlûn me(i)rufûn weme(g)fîretûn xeyrûn mîn (se)deqetîn yetbe(û)ha e(z)en wellahû (g)enîyyûn (he)lîymûn


264) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu la tûb(tî)lu (se)deqatîkûm bîlmennî wele(z)a kelle(z)îy yûnfîqû malehû rîae nnasî wela yûimînû bîllahî welyewmî laxîrî feme(s)elûhû keme(s)elî (se)fwanîn (e)leyhî tûrabûn fee(sa)behû wabîlûn feterekehû (se)lden la yeqdîrune (e)la şeyîn mîmma kesebu wellahû la yehdîy lqewme lkafîrîyne


265) weme(s)elû lle(z)îyne yûnfîqune emwalehûmû btî(g)ae mer(da)tî llahî wete(s)bîyten mîn enfûsîhîm keme(s)elî cennetîn bîrebwetîn e(sa)beha wabîlûn featet ûkûleha (dî)(i)feynî feîn lem yû(sî)bha wabîlûn fe(te)llûn wellahû bîma te(i)melune be(sî)yrûn


266) eyeweddû e(he)dûkûm en tekune lehû cennetûn mîn nexîylîn wee(i)nabîn tecrîy mîn te(h)tîhe lenharû lehû fîyha mîn kûlî (ss)emeratî wee(sa)behû lkîberû welehû (z)ûrrîyyetûn (dû)(e)faû fee(sa)beha î(i)(sa)rûn fîyhî narûn fe(h)tereqet ke(z)alîke yûbeyyînû llahû lekûmû layatî le(e)llekûm tetefekkerune


267) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu enfîqu mîn (te)yyîbatî ma kesebtûm wemîmma exrecna lekûm mîne ler(dî) wela teyemmemu lxebîy(s)e mînhû tûnfîqune welestûm bîaxî(z)îyhî îlla en tû(g)mî(du) fîyhî we(i)lemu enne llahe (g)enîyyûn (he)mîydûn


268) eşşey(ta)nû ye(î)dûkûmû lfeqre weyeimûrûkûm bîlfe(h)şaî wellahû ye(î)dûkûm me(g)fîreten mînhû wefe(d)len wellahû wasî(û)n (e)lîymûn


269) yûitîy l(hî)kmete men yeşaû wemen yûite l(hî)kmete feqed utîye xeyren ke(s)îyren wema ye(zz)ekkerû îlla ulu lelbabî


270) wema enfeqtûm mîn nefeqetîn ew ne(z)ertûm mîn ne(z)rîn feînne llahe ye(i)lemûhû wema lî(zz)alîmîyne mîn en(sa)rîn


271) în tûbdu (sse)deqatî fenî(î)mma hîye weîn tûxfuha wetûituhe lfûqerae fehûwe xeyrûn lekûm weyûkeffîrû (e)nkûm mîn seyyîatîkûm wellahû bîma te(i)melune xebîyrûn


272) leyse (e)leyke hûdahûm welakînne llahe yehdîy men yeşaû wema tûnfîqu mîn xeyrîn felîenfûsîkûm wema tûnfîqune îlle btî(g)ae wechî llahî wema tûnfîqu mîn xeyrîn yûweffe îleykûm weentûm la tû(z)lemune


273) lîlfûqeraî lle(z)îyne û(h)(sî)ru fîy sebîylî llahî la yeste(tî)y(u)ne (de)rben fîy ler(dî) ye(h)sebûhûmû lcahîlû e(g)nîyae mîne tte(e)ffûfî te(i)rîfûhûm bîsîymahûm la yeselune nnase îl(ha)fen wema tûnfîqu mîn xeyrîn feînne llahe bîhî (e)lîymûn


274) elle(z)îyne yûnfîqune emwalehûm bîlleylî wenneharî sîren we(e)lanîyeten felehûm ecrûhûm (î)nde rebbîhîm wela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


275) elle(z)îyne yeikûlune rrîba la yequmune îlla kema yequmû lle(z)îy yetexebbe(tû)hû şşey(ta)nû mîne lmessî (z)alîke bîennehûm qalu înneme lbey(û) mî(s)lû rrîba wee(he)lle llahû lbey(e) we(he)rreme rrîba femen caehû mew(î)(z)etûn mîn rebbîhî fenteha felehû ma selefe weemrûhû île llahî wemen (a)de feulaîke e(s)(ha)bû nnarî hûm fîyha xalîdune


276) yem(he)qû llahû rrîba weyûrbîy (sse)deqatî wellahû la yû(hî)bbû kûlle keffarîn e(s)îymîn


277) înne lle(z)îyne amenu we(e)mîlu (ssa)lî(ha)tî weeqamu (sse)late weatewû zzekate lehûm ecrûhûm (î)nde rebbîhîm wela xewfûn (e)leyhîm wela hûm ye(h)zenune


278) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu ttequ llahe we(z)eru ma beqîye mîne rrîba în kûntûm mûimînîyne


279) feîn lem tef(e)lu fei(z)enu bî(he)rbîn mîne llahî weresulîhî weîn tûbtûm felekûm rûûsû emwalîkûm la te(z)lîmune wela tû(z)lemune


280) weîn kane (z)u (û)sretîn fene(zî)retûn îla meyseretîn ween te(se)ddequ xeyrûn lekûm în kûntûm te(i)lemune


281) wettequ yewmen tûrce(u)ne fîyhî île llahî (s)ûmme tûweffa kûllû nefsîn ma kesebet wehûm la yû(z)lemune


282) ya eyyûhe lle(z)îyne amenu î(z)a tedayentûm bîdeynîn îla ecelîn mûsemmen fektûbuhû welyektûb beynekûm katîbûn bîl(e)dlî wela yeibe katîbûn en yektûbe kema (e)llemehû llahû felyektûb welyûmlîlî lle(z)îy (e)leyhî l(he)qqû welyetteqî llahe rebbehû wela yebxes mînhû şeyen feîn kane lle(z)îy (e)leyhî l(he)qqû sefîyhen ew (de)(î)yfen ew la yeste(tî)y(û) en yûmîlle hûwe felyûmlîl welîyyûhû bîl(e)dlî westeşhîdu şehîydeynî mîn rîcalîkûm feîn lem yekuna recûleynî ferecûlûn wemreetanî mîmmen ter(de)wne mîne şşûhedaî en te(dî)lle î(h)dahûma fetû(z)ekkîre î(h)dahûme lûxra wela yeibe şşûhedaû î(z)a ma dû(u) wela tesemu en tektûbuhû (se)(g)îyren ew kebîyren îla ecelîhî (z)alîkûm eqse(tû) (î)nde llahî weeqwemû lîşşehadetî weedna ella tertabu îlla en tekune tîcareten (ha)(dî)reten tûdîyruneha beynekûm feleyse (e)leykûm cûna(hû)n ella tektûbuha weeşhîdu î(z)a tebaye(i)tûm wela yû(da)rre katîbûn wela şehîydûn weîn tef(e)lu feînnehû fûsuqûn bîkûm wettequ llahe weyû(e)lîmûkûmû llahû wellahû bîkûllî şeyîn (e)lîymûn


283) weîn kûntûm (e)la seferîn welem tecîdu katîben ferîhanûn meqbu(de)tûn feîn emîne be(i)(dû)kûm be(i)(de)n felyûeddî lle(z)îy itûmîne emanetehû welyetteqî llahe rebbehû wela tektûmu şşehadete wemen yektûmha feînnehû a(s)îmûn qelbûhû wellahû bîma te(i)melune (e)lîymûn


284) lîllahî ma fîy ssemawatî wema fîy ler(dî) weîn tûbdu ma fîy enfûsîkûm ew tûxfuhû yû(ha)sîbkûm bîhî llahû feye(g)fîrû lîmen yeşaû weyû(e)(zz)îbû men yeşaû wellahû (e)la kûllî şeyîn qedîyrûn


285) amene rresulû bîma ûnzîle îleyhî mîn rebbîhî welmûimînune kûllûn amene bîllahî wemelaîketîhî wekûtûbîhî werûsûlîhî la nûferrîqû beyne e(he)dîn mîn rûsûlîhî weqalu semî(i)na wee(te)(i)na (g)ûfraneke rebbena weîleyke lme(sî)yrû


286) la yûkellîfû llahû nefsen îlla wûs(e)ha leha ma kesebet we(e)leyha me ktesebet rebbena la tûaxî(z)na în nesîyna ew ex(te)ina rebbena wela te(h)mîl (e)leyna î(s)ren kema (he)meltehû (e)le lle(z)îyne mîn qeblîna rebbena wela tû(he)mmîlna ma la (ta)qete lena bîhî we(i)fû (e)nna we(g)fîr lena wer(he)mna ente mewlana fen(sû)rna (e)le lqewmî lkafîrîyne

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com


https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî


Wateya Qurana Pîroz