1924 - კაკაბაძე სარგის - ვეფხის-ტყაოსნის პრობლემის გარშემო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - ვეფხის-ტყაოსნის პრობლემის გარშემო - გვ.121-166

კრებული:

1924 - საისტორიო მოამბე - I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები: