1915 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. V

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ V - Перепечатано изъ XLIV Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" - Тифлисъ - 1915

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4923

შინაარსი[edit]