1913 n salut a Seniëur Pluvan 1938 n ocajion de ti mëssa nevela d' arjënt

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1913 n salut a Seniëur Pluvan 1938 n ocajion de ti mëssa nevela d' arjënt
by anonim ladin
grafia moderna

1913 n salut a Seniëur Pluvan 1938 n ocajion de ti mëssa nevela d' arjënt.


Cie iel pa che s' à abinà tan de jënt adum
Da uni pert dla val y for majer vën l grum
Duc furnii cun si plu bel guant
Che l fova da giatè te cassabanch.

Sce ëise pazienza vuei pa bën v' l dì
Ciuldì che duc ie furnii ncuei da sandì
Che da giut nca s' onse bel ncunfertà
Sun chësc bel dì da duc dejidrà.

A Santa Crestina audiven sunan
La gran ciampana trajian mo a man
Dan 25 ani ie chësc suzedù
Y per chël ulëssi mo ve dì velch de plu.

L fova de nosc Seniëur Pluvan la mëssa nevela
Y cie festa ie pa mo tan bela
Che canche n preve l prim iede sun auter l va
Per celebrè la santa mëssa y la bendiscion nes dà.

Cie nes dà pa n preve, ulëssi damandé
Ie crëie che sce à cuntè su un ulëssa scumencé
La traesse ora lonch, l ne foss bon de firé
Che tan truep de bën n preve nes po fé.

Chël pudonse dì de nosc bon Seniëur Pluvan
A udëi si lëur ch' l à for fat ann per ann
Che sce dut l lëur che l à fat te n iede n l' udess
Me nfidi a mëter pën', che truepes se sperdess.

De di y suvënz mo de nuet al per nëus laurà
Zënza damandé da valguni n sentigrà
O per ulëi da chësc mond unì laudà
Ma n di o l auter uniral da Idie premià.

L à suvënz abù mueies, festides y crëujes
De scola cun chi pitli mëures
Ma nce suvënz cun nëus granc
Sambën, nëus ne son mefun endeno degun sanc.

Tl Confescional iel stà truepiscima ëures
A nes tò ju l pëis a nëus puere piciadëures
Y uni di pro la santa mëssa ne al cunedì
Dut cie ch' l à fat de bën l ne n' ie da descrì.

Y śën ve bincions mo che restëis for nton
Y sun vosc lëur da Idie la bendiscion
Che a vosta mëssa nevela d' or mo vivëis
Y che robust y sann mo nlëuta sëis.

Per chël ulons ncuei ringrazié
Chël bel Idie y da nuef l periè
Che l nes lasce nosc bon Pluvan mo truep dis
Che pudon l saludé n di o l auter sun Paravis.

Y śën ve preii vo duc adum
nce chëi che ne n' ie de chësta chemun
De fé na viva a nosc Seniëur Pluvan
Che i po audì magari nfin te Plan.