1907 - ე. თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи - Вып. III

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Археологическiя экскурсiи, разысканiя и заметки - Выпускъ III - Перепечатано изъ II Вып. "Известiй Кавказскаго Отделенiя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества" - Тифлисъ - 1907

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4922

შინაარსი[edit]