1682 წ. - შეწირულების წიგნი ზებედე წინამძღვრისა ხოფის ღვთისმშობლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


შესავალი[edit]

წინამდებარე საბუთი წარმოადგენს ლევან II დადიანის მიერ ხოფის ტაძრისათვის მიცემული იადგარის მინაწერ საბუთს.

საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები :

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 68


ქ. მაჟამსა ოდეს გურიელმან ოდიში დაიჭირა, მე ზებედეს ქვაჩი ყურუა შემომეხვეწა და აქ ხოფს შევახვეწა, და დავაყენეთ. ამ იასავამ უტყუა და კახაბერს ჩიჩუას მისცა და მამაშვილი ორი გამიყიდა. აწე, ხობისა ღმრთისმშობლის განატეხშიდ ეს იასავები შევსწირეთ ბაძულეი და მომაძინი მათის ცოლშვილითა, სახლ-კარითა, ჭურ-მარნითა, ტყითა, ველითა, საძებრითა და უძებრითა, რისაც მქონებელი იყოს მისის სამართლიანის საქმით, ვინც ეს ჩვენგან შეწირული ბიჭვინტისა და ხოფისა ღმრთისმშობელს გამოსწიროს ჩვენსამც კანონსამც ქვეშე არის. დამამტკიცებელნი ამისნი ღმერთმან აკურთხნეს და მან ღმრთისმშობელმან.

დაიწერა წიგნი ესე ქორანიკონს ათას ექვსას ოთხმოცაორსა.


საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ქართველიშვილი: საბუთი თ ა რ ი ღ ი ა ნ ი ა : ქორანიკონი ათას ექვსას ოთხმოცდაორსა, 1682 წ.

პუბლიკაცია[edit]