1638 წ. - წყალობის წიგნი ევდემოზ კათალიკოზისა ელიოზიძეებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 108


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ევდემონმა უწყალობა ელიოზისძე გედეონის შვილ დავითს, გაბრიელს, პეტრეს, პაპუნასა და ქაიხოსროს ქორდს აფხაზაშვილის ნაქონი მოზუერაული მამული და ბექნიაშვილის ნაქონი ვენახი.

ეს მამული კათალიკოსს ადრე ბადაშვილ შოშიტასათვის მიეცა, მაგრამ ის ამ ნაწყალობევ მამულს სხვაგან ჰყიდდა და ამიტომ, შოშიტასთვის გამორთმეული ფეშქაში კათალიკოსმა ელიოზიძეებს დააბრუნებინა და მამული მათ გადასცა სამკვიდროდ.

საბუთის მოწმეა სახლთუხუცესი მაღალაშვილი იოვანე.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტკვ, ბაღდიაშვილ გიორგის ხელით.

პუბლიკაცია[edit]