1630 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა გურგენ გარაყანიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 103


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ზაქარიამ უწყალობა საყდრის შვილ ბოქაულთუხუცეს გურგენ გარაყანიძეს, მის ძმისწულს ზავარადს და შვილს რამაზს მათივე სამკვიდრო სოფელი ბოკოწინი.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიჱ, მთავარდიაკონ კოზმანის ხელით.

პუბლიკაცია[edit]