1629 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა შიო ეგაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 101


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ზაქარიამ უწყალობა მღვდელ შიო ეგაძესა და მის ძმებს ასიტასა და ზაზას ბელტის ციხეს ოცი დღის სახნავი მახარებელ ზუმბულიძის მიწამდე, აღმოსავლეთით ბელტის ციხის რუმდე და დასავლეთით საფურცლულის რუმდე.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიზ, კარის მწიგნობარ, მთავარდიაკონ კოზმანის ხელით.

პუბლიკაცია[edit]