1628 წ. 02.27. - წყალობის წიგნი ჯაჰანბანუ დედოფლისა სახლთუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირი: 1450-20/063

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 2018 - გოგოლაძე თამაზ - № 12[ქ]. ნებითა და შეწევნითა ღ(მრ)თისათა.

[ქ]. ნებითა და შეწევნითა ღ(მრ)თისათა.

ჩვენ, დედოფალმა{ნ}, ჯ{ა}ჰანბანუ{მ} ესე წყალობის წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ თქვენ, ჩვენსა ერთგულსა და თავდადებით ნამსახურს ყმას, სახლისუხუცეს, პატრონს ქაიხოსროს, თქვენსა შვილსა - გუგუნასა და ნიკოლაოზს და ბარათასა და შვილთა და მომავალთა სახლისა თქვენისათა ყოველთავე.

მას<ა> ჟამსა, როდეს მოგვიდეგი{თ} კარს და ქალაქს სასახლეს გვიაჯენით, ჩვენ ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქვენი და გიბოძეთ, რასაც ალაგი სასახლისა და ქულბაქის მქონებელი ყოფილიყოს სათბილელოს სამძღვარის შიგნით, მღებარას ბაინდურას სამძღვრამდისინ მისის სასახლითა და ჭურ-მარნითა და შესავლითა და გამოსავლითა გზამდის, გიბედნიეროს ღ(მერ)თ(მა)ნ ჩვენს ერდგულად სამსახურსა შიგან.

აწე, უჟესთაესთა მოგახსენებ{თ} და უქუედესათა გიბძანებთ კარისა ჩვენის ვექილნო და ვეზირნო და სხვანო მოსაქმენო და ქალაქის ტარუღავ და მელიქო და მამასახლისო, მერმე, რარიგათაც ამა ჩვენგან ნაწყალობევს ფარვანშიგა ეწეროს, თქვენც ასრე გაუთავეთ და ნუ შეიცილებით თანადგომასა და შეწევნისაგან კიდე.

დაიწერა ნიშანი და ბრძანება ქ(ორონი)კ(ონ)ს ტივ თებერვალს კზ. [ჯაჰანბანუ დედოფლის გადმოხატული ხელრთვა].

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი: ქორონიკონი ტზ მარიამობის თვე, ანუ 1619 წ. აგვისტო

საბუთის პერსონალია[edit]

* ჯაჰანბანუ დედოფალი
* ბარათაშვილი ქაიხოსრო
* ბარათაშვილი გუგუნა
* ბარათაშვილი ნიკოლოზ
* ბარათაშვილი ბარათა

პუბლიკაცია[edit]

2018 - გოგოლაძე თამაზ - მასალები ქაიხოსრო ბარათაშვილ-აბაშიშვილის ფეოდალური ოჯახის ისტორიისათვის - N 12