1627 წ. - ბატონყმობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა დავით ალმატალის შვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 99


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ზაქარიამ ალმატალის შვილ დავითს, რომელიც თეიმურაზ მეფის ნებართვით სვეტიცხოველს ეყმო და ანთოკს დასახლდა, დაუწესა სვეტიცხოვლისთვის გამოსაღები ყოველწლიურად ოთხი საპალნე ღვინო და სამი საპალნე პური.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიე.

პუბლიკაცია[edit]