1622 წ. 11.08. - აფხაზეთის საკათალიკოზო გამოსავალი მოსაკრებლობის დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი დაკარგულია, გვაქვს ს. კაკაბაძის 1914 წლის გამოცემა.საბუთის ტექსტი: 1914 - სარგის კაკაბაძე - აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი

საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 91


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოზო მოსაკრებლების ნუსხას:

გამოსაღების გადამხდელები არიან:

ბარს რაჭას 1.ციხისლები; 2.კუერეხაძეები; 3.გრძელიძე ნასყიდა; 4.მამუკა გრძელიძე; 5.ნავროზა გრძელიძე; 6.თლია ჩლაჩაძე; 7.მიქელა ჩლაჩაძე; 8.ნასყიდა და მამუკა ჩლაჩაძე; 9. ნინაშაურს ბეჟიტა გიორგობიანი; 10.მიქელა და მისი ძმა გონიერი; 11.ნინია და გოჩია გიორგობიანი; 12. მგელა გიორგობიანი; 13.მამაგულას შვილი გიორგობიანი; 14. გუელებიანი გიორგი და თ~ლია; 15.გამრეკელასშვილი მიქელ; 16.სულაძე მიქელა და ხუცესა; 17.მაგრაქველიძე გოჩია და ბეჟიტა, 18.ფეტვაძე გრიგოლ; 19.მამუკა, ნიკოლაოზ და შოშიკა ფეტვაძე; 20.მკერვალიშვილი ნინიკას შვილი; 21.გოჩიტა და ნასუტა.

ჩხარს სასახლე ნებიეროული მისითა ეკლესიითა: 22.სულთამა აბულაძის შვილები; 23.ნიკოლაძე დემეტრა; 24.დემეტრა ყიფჩაყიძე; 25.ავჟანდაძე ხაბა; 26.გოჩია ავჟანდაძე; 27.ზაქარია ავჟანდაძე; 28.ივანა აჟანდაძე; 29.ქრისტეშია ლივლივასშვილის პარტახტი, 30. თლიაშვილისეული პარტახტი, კოზიტა ლივლივასშვილისეული პარტახტი, სახეჩიძისეული პარტახტი, ხაბულა ზაბუქიძისეული პარტახტი, კოზილა ზაბუქიძისეული პარტახტი.

ნავენახევს სასახლე: 31.მამისთვალა, ზაქარია ხაჭუბერაძე; 32.მამუკა ხაჭუბერაძე; 33.მამიზბედა ხაჭუბერაძე, 34.ნინია ხაჭუბერაძე; 36.მახატა ხაჭუბერაძე; 37.დათიკას შვილი ხაჭუბერაძე; 38.ცოტნიას შვილი გოჩია ბაზაძე; 39. ბაზაძე გოჩია; 40.მახარობელი ბაზაძე; 41.ხუატია ბაზაძე]; 43.ზოსია ბრეგაძე; 44.გოჩა სულაძე; 45.როსტევანა სულაძე

საგენათლოს ბუეთს: 47.ბრეგაძე; 48.კეთილა ბრეგაძე; 49.მამისასეული პარტახტი; 50.გოგიჩა ბრეგაძე; 51.ბეჟან ბრეგაძე; 52.მახარობელი ბრეგაძე; 53.ნასყიდა ბრეგაძე; 54.გოჩია ბრეგაძე; 55.მისრია ბრეგაძე; 56.ივანა დევაძე; 57.იბრალიძე მასიტა; 58.მათლა ვირისელაძე; 59.ნასყიდა ვირისელაძე; 60.ზაქარია ვირისელაძე; 61.კოზოლა(ძე) მახრა; 62.ინანა ჭალანგრიზე; 63.გიორგი კოველაძე; 64.მიქელა ჭალანგრიძე; 65.ვარსიმე უყურეშლიძე; 66.ნაცვალა მამრიკისშვილი; 67,გრიგოლა მამრიკიშვილი; 69.დემეტრაისშვილი გოჩა; 70.შოშია ქათამაძე; 71.გოჩა ფუცხქანიძე; 72.გოგიჩა კებალე; 73.ნასხიდა ფუცხქანიძე; 74.ნასხიდა ფუცხქანიძე; 75.გიორგი ფუცხქანიძე; 76.ოქროპირა სილაკაძე.

საჩხეუროს: 77.ხურციძე ივანა; 78.ძნელაძე მამისაშვილა, გიორგა, ვაჟობა; 79.იგდარა ძნელაძე; 80.კიბაბიძე; 81.საკუთარიძე ნასხიდა; 82.ჩოჩივაძე; 83.ლაქაფიზე ივანა; 84.კანჭაძე; 85.კანჭაძე.

ჯიმაშტაროს: 86.მახარობელ ზურაბაის შვილი; 87.მახარობელა კისკეიძე; 88.გიორგა მშაშვიასშვილი; 89.მამისთუალ მშაშვიასშვილი; 90.გოჩა ტოფაძე; 91.თევდორა ჩოგოვაძე; 92.ივანა ბოგვერაძე; 93.ლაღიძის ნაქონი გლეხი ჯანგავაძე.

სოფია წმიდას სასახლეს და სამოქალაქოს ბაკისუბანს: 94.დემეტრე გიორგაძე; 95.გიორგა; 96.გოგიჩა გიორგაძე; 97.მამისთუალი და სიხარულა.

ფარცმანაყანევს: 99.გოგიჩაშვილები; 100.დათვია მარდალასშვილი; 101.ჩიტია მარდალასშვილი; 102.ნანუა მარდალასშვილი; 103.ღმერცია მარდალასშვილი; 104.გუგუტა მარდალასშვილი; 105.ჟოჟა ანდრიაძე; 106.ზაქარია კუჭუხიძე; 107.ზაქარია კუჭუხიძე; 108.იოვანე კუჭუხიძე; 109.ხახუტა კუჭუხიძე; 110.წყალობა კუჭუხიძე; 111.მახუა კუჭუხიძე; 112.დედულისა მარდალასშვილი; მესხეც: 113.სიხარულა ღანდურიძე; 114.ნასხიდა ღანდურიძე; 115.მამისთულა ღანდურიძე; 116.გოგია ღანდურიძე; 117.დავით ღანდურიძის შვილები; 118.რომანოზ ღანდურიძე.

მანთხოჯს სასახლე: 119.ბარაბაძე სანდელა; 120.ღვთისავარა ბარაბაძე; 121.ნიკოლაოზ ბარაბაძე; 122.მახარებელი ბარაბაძე; 124.გოგიჩა ბარაბაძე; 125.გიორგა ბარაბაძე; 126.ნასყიდა ბარაბაძე; 127.გვიტია ბარაბაძე; 128.ბარაბაძე ბიბია; 129.მუშია ფიცხელაური (შუშია ფიცხელავა)[1]; 130.უმცროსა ჩიმაგაძე; 131.სვიმონა; 132.თამამა; 133.ყატია ღუძაძე; 134.იმედისა ღუძაძე[2]; 135.მამუნა ვაჭარაძე; 136.მამისბედა კაისარიძე; 137.ანანია, მელაძე ნასყიდა; 138.ივანა მელაძე, 139.ხახუტა მელაძე[3]; 140.გოგიჩა ხუროძე; 141.გუგუტა ხუროძე; 142.შიოშ ხუროძე; 143.მაუშია ხუროძე; 144.გიორგა ხუროძე; 145.უმცროსა დოჭვირი; 146.ადამია მამისთანა[4]; 147.გუგუტა დოჭვირი; 148.ნასყიდა დოჭვირი; 149.გიორგი ხუროძე.


 1. მინაწერი გასწვრივ კიდეზე: "შუშია ფიცხელავას და მის შვილებს საკლავი ემართა; ახლა ის ამომიკვეთია და ხადილი დამიც. ყოველმა ჩუენმა შემდგომმა კათალიკოზებმა ასე დაუმტკიცეთ".
 2. მინაწერი ქვემო კიდეზე: "მართებს წულუკიძის ნაყმევს კაციას ბარაბიძეს ორს განაყოფენს ხადილის მაგიერად თითოს ორ-ორი შამახური სანთელი, ხუთ-ხუთი მთელი ღვინო, თითო კარგი საკლავი, თითო ქათამი, ხუთ-ხუთი ფოხალი ღვინო დათილასა და ნასყიდასა.
  მართებს ივანიძეს მამისთვალს ურემი ღომი ერთი, კოკა ღვინო ხუთი, შამახური სამთელი ერთი და მეჯინიბობა."
  გრიგოლ კ~ზი.
 3. ტექსტში გადაშლილი ადგილების გასწვრივ მინაწერი კიდეზე: "ქ. ჩუენ კათალიკოზმან ბატონმან დავით, ჩუენი ბეგარა მოვიკითხეთ და წამოდგენ მელაძენი და ასე დეიფიცეს ბიჭვინტისა ღვთის მშობელზედ და სამსჭვალზედ, რომ რომელიც მოშლილი არის ეს გურიელმან კათალიკოზმან ამოგვიწერაო და ჩუენი ბრალი არ არის; და ჩუენ დევეთხოვეთ მას უკან".
 4. მინაწერი ქვედა კიდეზე: მართებს კონტოეთს რუხვაძეს ბიჭიელსა გუგუტას 1 შამახური სამთელი, ათი ცალი ღვინო, თვრამეთი კვახი ღომი."
  გრიგოლ კ~ზი.

ხონს: 150.გიორგი მაჭარაძე; 151.დედულისა ცოტაძე; 152.გიორგა მაჭარაძე; 153.გაბრიელა ქაზვინაძე; 154.ნასყიდა ტაბიძე; 155.ათანასე ტაბიძე; 156.დედულისა ტოხვისშვილი; 157.ნასყიდა კაკაბაძე; 158.მამასულა კაკაბაძე; 159.კუხელოური პარტახტი, ვაჭაროული პარტახტი, იანვარეი კაკაბაძისეული პარტახტი, ძამიოური პარტახტი; სარიდოული პარტახტი, წიმწივური პარტახტი. ბახუა წივწივაძე მთავარებისკოპოზს ჰყავს.

ჯიქთუბანს სასახლე: 160.მამაგულა კოპალეისშვილი; ოდანას: 161.ივანია კოპალაისშვილი; 162.ზაქარია კოპალაისშვილი; 163.ნასყიდა ქუარქუალიძე; ჭანგას: 164.მამაცა და მამისთუალა რუხვაძე; 165.გოგიჩა რუხუაძე; 166.სვიმონა რუხუაძე; ქოცნათს: 166.საღობი კოპალეისშვილის პარტახტი; თლიას: 166.რაზმაძისეული პარტახტი, ხუტუა გოგინაძისეული პარტახტი.

ნაგვაზაუს სასახლე: 167.ნარსია; 168.სოფრონია; 169.ბაჩილა; 170.სურმა; 171.წყალბია; 172.ჯავნაშია; 173.ჯავნაშია; 174.პაპაკუდა; 175.პაპა ზარქუას ძე; 176.მახარობელი ნაჭყებია.

ახლა ბატონმან ლიპარტიანმან და ბატონმან კათალიკოზმან დავსდევით ნაგვაზაურებსა, რაც კაცი სახლობს, კუამლის თავსა თითოს კაცსა ათ-ათი კოდი ღომი, ექუს-ექუსი კოკა ღვინო, პირველად რომე ბეგარა ემართა, იმას გარეთ ეს სახასო იქნების.
აწე ამისი მოწმე არის: ხახუტაი ბაიმბურია, ივანე რატიანი, იმრიდონ გუაზაი.

სენაკს: შაფათააი.

საქუჩულორიოს სასახლე კათალიკოზის გურიელის შვილის მალაქიას შეწირული 177.ბუბუტია ჭიაია; 178.ბებია ოფიშხუა; 179.აფხაზავა; 180.სტუმრია სიჭინავა; 181.გვიგვა სიჭინავა. ხიბულას სასახლე: 182.უჩაკოჩი ქარცხია; 183.ხუტკუბია ქარცხია; 184.გამიგონა ქარცხია; 185.მახოლა ქარცხია; 186.გუგუტა ქარცხია; 187.მახუტოლა ქავთარია; 188.გუგუ ქავთარია; 189.გუგულა ქავთარია; 190.ქეკოჩი ქავთარია; 191.იოვანე ქავთარია; 192.ქეკოჩაი ბკერალია; 193.უმეყოთა ბკერალია; 194.გამიგონა ლომაია; 195.მისკუამა ლომაია; 196.ამარხალა ქარცხია; 197.კუატა ლომაია; 198.სომხერდა ლომაია; 199.მახუჭაბა ლომაია; 200.უღვინობა ქარცხია; 201.ღანდალეი ქარცხია; 202.ინეს ქარცხია; 203.კუჭულეი ქავთარია; 204.უჩაია ქავთარია; 205.ჯგეკოჩაი ქაჯიანია; 206.უჩყინარა ქავთარია; 207.ობიშხა ქავთარია; 208.მახარებელი ზარქუა; 209.მახუტია ზარქუა; 210.თოლიშია ზარქუა; 211.კოჩა ზარქუა; 212.სეფეყმა კაჭუა; 213.კაკაკოცი უჩაა; 214.ქომიხერდა დოღუზია; 215.გიორგი ჩიტიას შვილი; 216.იანა თომაია; 217.ხახულარა ლომაია; 218.ქ~ებნა ლომაია; 219.თაიმაზა ლომაია; 220.ბაბადიბა ლომაია; 221.ივანე ლომაია; 222.თოლიორქო ლომაია; 223.თოსკუამია ლომაია; 224.ხუტკუბია ხარჩავია; 225.კაკა ჩიტა ნოღაშავრია; 226.კიღულეი ქავთარია; 227.კიზულვი ქავთარია; 228.მაჭუჭია ქავთარია; 229.ხუტალეი ქავთარია; 230.ამრცალა ქავთარია; 231.უსკუამადა ქავთარია; 232.მაჭიხოლა ქავთარია; 233.სომიტერდა ქავთარია; 234.გინაგონა ლომაია; 235.ჭოჭოლეი ქარცხია; 236.კაჭუჭია ბაკურია; 237.ზუგდიდს: ივანაია.

ნაჟანეულს სასახლე: 238.მიხილია უჩია; 239.ზაქარია უჩაია; 240.თოლიოქრო ჯაკობია; 241.გურმიხილი უჩაია; 242.მირჩქილია უჩაია; 243.ჯგეკოჩი დიდია; 244.ორქოლეი კოდია; 245.ჯგუბურია გურიშია; 246.ჯგუბურია ნაკაღმელიუ; 247.ბუბუტია სუბუქია; 248.სოხერდია შუშანია; 249.იანე შუშანია; 250.სულთამა შუშანია; 251.კოჩივარა კუატარა; 252.ბახუტა დიდია; 253.კოჩილეი დიდია; 254.აბრამაის შვილი; 255.მჭითანაა ჩარაჩუ; 256.გაბრიელ ძაძუა; 257.აბრამ ძაზუა; 258.ირდაშელა ძაძუა; 259.ინგარია ძაძუა; 260.მარსალია სამელია; 261.თოლიოქრო გოგილაა; 262.ხუხურია გოგილა; 263.მატოფია; 264.მესტუმრია ქაჯაია; 265.კოჩილა მარკოზია; 266.თოთიბია ჯომინია; 267.მიძირუდა ციკუტია[1]; 267.გვანიშაი ბაგუძლა; 268.კოჭოლა ღრუბლაია; 269.გვიჩი ღრუბლაია; 270.გემჭიშია გურუა; 271.თოლიმაფუ ხისტარია; 272.მესტუმრია დავითია; 273.კოჩია ცისტარია; 274.თოლიშია ლოგუა; 275.მაჭიხოლა კოდია; 276.სოლერდია კოდია; 277.ბუბუტია კოდია; 278.მიხილია კოდია; 279.მ~რსალია რუსაყია; 280.კოჩილა ელიშია; 281.თოლმიხილა ელიშია; 282.უსკუამადა ელიშია; 283.მამალეი კონჯარია; 284.გიორგი კონჯარია; 285.ხახუტა კონჯარია; 286.თოსკუამია კონჯარია; 287.გვიანიშა კონჯარია; 288.ჭვიტიშია თოლიოქრო, 289.მთე დაშურიმორთა; 290.მირჩქილია ფიორია; 290.გოროშია კოტარია; 290.ჭუჭუ კონტარია; 291.უჩაია.


 1. ქვემო კიდეზე მიწერილია: "სხუა ეს კუაჭალია ხოსრო ათაბაგის კაცი იყო და გაუწყრა და ჩუენ შემოგუეხუწა და შანა მივეცით და ისრევ შევარიგეთ; და შანა გაგვიტეხა და გაყიდა; და შევიტყვით და შეუნდობლად გავხადეთ და ისრევ ამოვაყვანიეთ და საუპატიოდ გამოვართვით. ეს უჩაკოჩი მათისა ცოლშვილითა და ნაჟანეურს ხუცის მახარობლის საკუტიასას დაგვიყენებია და ბიჭვინტისა ღმრთის-მშობლისათვის შეგვიწირავს."

ხოირს სასახლე: 292.ხახუტა დიდია; 293.კაკაია ჩაგუა; 294.გოგია ცაგუა; 295.უკულაში ლასურია; 296.უსკუამა ლასურია; 297.მიხილია მუზურგნია; 298.მამულია წებელარა; 299.ჯგერგეშია ჩაგუა; 300.გურმიხილა ჩაგუა; 301.ხუხული ჩაგუა; 302.ქაქალია ჩაგუა; 303.ბაბადია ქუნია; 304.ჯიტა; 305.ჯუარისს ჯიტა; 306.გრიგოლია ვაჟობა; 307.გოკურცხია გრიგოლია; 308.სკუამილეი ჯიქია; 309.გამიგონი ბიჭვა; 310.მაშუტია დიდია; 311.თოლიოქრო დიდია; 312.გავაშელი დამაკოჩია; 313.დაბალა, ჰრღუანა; 314.ხუხულია ამბალია; 315.ხუცეს ამბალია; 316.გამიგონა ჯომნია; 317.ვაჟიკოჩა ჯომნია; 318.მხიარულა კაკუა; 319.იშამორთა კაკუა; 320.მოირდინა კაკუა; 321.ქურია; 322.ხუხინია ჯაკობია; 323.კოსატაია; 324.ხუხულია ამბალია; 325.ივანე ამბალია; 326.გამიგონა ჯომნია; 327.ვაჟიკოჩა ჯომნია; 328.მხიარულა კაკუა; 329.ხახუტა გამკერვლია; 330.ხერგუა.

პუბლიკაცია[edit]