1618 წ. 05.19. - წყალობის წიგნი ბაგრატ მეფისა ზაალ და ზურაბ გურამიშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

[ქ.] მერმე, მოკითხული ვქენით: სოფელი ახალციხე სამკუიდროდ გურამისშვილებისა ყოფილიყო. შევიწყალეთ და მისის სამართლიანის საქმით ისრევ გურამისშვილს ზაალს და ზურაბს უბოძეთ, ნურაკაცი ნუ შეეცილებით.

ქ(ორონი)კ(ონ)სა ტვ, მაისის ით.


დედანს ჰქონია ხელრთვა:


საბუთის დათარიღება[edit]

 თ ა რ ი ღ ი : ქორონიკონი ტვ (306), მაისის ით (19) რაც უდრის 1618 წლის 19 მაისს. 

პუბლიკაცია[edit]