1616 წ. - წყალობის წიგნი იოანე კათალიკოზისა დავით ელიოზისძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 86


საბუთის შინაარსი[edit]

"ყოვლისა საქართველოსა დიდმან მამათ-მთავართ მთავარმან ქართლისა კათალიკოზმან, პატრონმან იოვანემ... კითხვითა და ჯერჩინებითა მეფეთ-მეფისა, პატრონისა თაიმურაზისითა და თანამეცხედრისა მათისა, პატრონისა დედოფლისა ხვარაშანისითა" მცხეთისშვილს ელიოზისძე დავითს, როსებს, ქაიხოსროს, პეტრეს, გიორგის და აბიათარს, რომელთაც თავიანთი ბიძის მამულის წყალობა ითხოვეს, უწყალობა მამუკასეული სამამათმთავრო და ახატანს სამი კომლი კაცი - გუთნისშვილი და შარაბისძე ზუბია მისი განაყოფით და სასახლე მცხეთაში.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტდ.

შენიშვნა[edit]

პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში საბუთის პირებად მითითებულია ზოგჯერ 1449-2078 ა და ზოგჯერ 1450-38/180.

პუბლიკაცია[edit]