1615 წ. - წყალობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ქაიხოსრო და მერაბ ციციშვილებისათვის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

ქ. ესე წყალობისა წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ და გიბოძე[თ ჩ]უენ, მეფემა პატრონმა ლუარსაბ, თქუენ, ციცისშვილსა ქ{ა}იხოსროს და მერაბს და შვილთა და მომავალთა ს{ა}ხლის თქუენისათა.

ბე[დნიე]რს ყ{ა}ენს რაღ{ა}მი ებოძებინა, თქუენი კერძი მამული ფარსადანს ნაბ[...]დევ{ა}დ ქონდა. მოკითხული ვქენით, ზოგი თქუენი სამკვიდ[რ]ო და ზ[ოგი] სან{ა}ცლოდ მოგეცით ნიჩბისი, ოჴერა, დოესი, ავკეთი, ი{ი}სციხე, ქვენაფლავი, ღვივის ჴევი, აზნაურ{ი}შვილი შეხმასურ უზნაძე, დავით ხახულარი, ამოვან ალექსიძე, მერაბა შატელ{ი} . ესე{ე}ბი, რის[აც] მამულისა მქონებელნი ყოფილან და ანუ არიან, ბედნიერს ყ{ა}ენს თქუენთვის ებოძებინა და ჩუენც ბედნიერის ყ{ა}ენის ბრძანე[ბა] გავათ{ა}ვეთ და გიბოძეთ.

ქ(ორონი)კ(ონ)ს ტგ.

ხელრთვა ხვეულად: ლუარსაბ


საბუთის დათარიღება[edit]

 თ ა რ ი ღ ი: ქორონიკონი ტგ (303), რაც გავძლევს 1615 წელს.

პუბლიკაცია[edit]