1614 წ. - ბრძანება მეფე ლუარსაბისა დავით დავითიშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

ქ. რისაც სამკუიდროს მამ[უ]ლის მქონებელი დავით ყოფილა, მისის სამართლიანის სამძღურითა და საქმითა, ისრევე დავითისა, მისის შვილის კოსტანდილესა , ელიზბარისა და შიოშისთუის გუიბოძებია. და ნურა კაცი ნუ ეცილებით.

ქ(ორონი)კ(ონ)სა ტბ.

ხელრთვა: ლუარსაბ.


საბუთის დათარიღება[edit]

 თ ა რ ი ღ ი: ქორონიკონი ტბ (302), რაც გვაძლევს 1614 წელს.

კომენტარები[edit]

2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I - გვ.124
დავითიშვილების შესახებ იხ. საბუთები: Hd-102243 ბ, Hd-14631

პუბლიკაცია[edit]