1610 წ. - წყალობის წიგნი დომენტი კათალიკოზისა მცხეთისშვილ ზავრად გარაყანიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-5572საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 82


საბუთის შინაარსი[edit]

"ქართლისა კათალიკოზმან პატრონმან დომენტი" უწყალობა მცხეთისშვილ ზავრადა [გარაყანიძეს] და მის შვილებს გიორგის, რამაზს, გურგენს და ყაყალაჩს ბიწმენდში ცხვირმრუდი გიორგი შვილითა და შვილიშვილით და ჩეკურაშვილი ნადირა მისი მამულით, ხოლო ჭიაურში - ბასილა და მისი შვილი ქემა მისი ძმა და მათი შვილები და ყაურა მისი ძმით და შვილებით თავიანთი მამულებით.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს სჟჱ ქავთარ სუიმერნელის ხელით.

შენიშვნა[edit]

ქართული სამართლის ძეგლებში საბუთის ადრესატია მცხეთისშვილი ზ[ია]რადი, სახელი ზავრად [გარაყანიძე] აღდგენილია პირთა ანოტირებული ლექსიკონის მიხედვით.

პუბლიკაცია[edit]