1608 წ. - წყალობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა გოგიბაშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

[ქ]. ნებითა და შეწევნითა ღ(მრ)თისათა, ჩვენ, ღ(მრ)თივ-გვირგვინოსანმან მეფეთ-მეფემან პატრონმან ლუარსაბ, ესე წყალობისა წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ თქვენ, ჩვენსა ერდგულსა ყმასა, გოგიბაშვილს ადოღომიშს და ზაქარიას.

მას ჟამსა, ოდეს მოგვიდეგით კარსა და მამულისა წყალობას დაგუაჯენით, ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქვენი, შეგიწყალეთ და გიბოძეთ სომხითს ორი კუამლი გლეხი: დონმაზა და ჰ{ა}ზარდე[ღ]ა და ნასოფლარი ტანძუტი მისისა სამართლიანის სამძღვრითა და საქმითა, შესავალითა და გამოსავალითა, ყოვლითურთ თქვენთვის გვიბოძებია.

გქონდეთ და გიბედნიეროთ ღ(მერ)თმან ჩვენსა ერდგულად სამსახურსა შიგან.

აწე, გიბრძანებთ კარისა ჩვენისა ვაქილ-ვაზირნო, მდივან[ნ]ო და სხვანო მოსაქმენო, ვინგინდა-ვინ იყვნეთ და ანუ ვინგინდავინ იქნებოდეთ, მერმე თქვენცა ასრე გაუთავეთ, რარიგადაც ამა ჩუენგან ნაწყალობევს სიგელში ეწეროს. ნურც არას თქვენ შეუშლით და შე{ე}ცილებით, თვინიერ თანადგომისა და შეწევნისაგან კიდე.

დაიწერა ნიშანი და ბრძანება ესე ქ(ორონი)კ(ონ)ს სჟვ, ხელითა კარისა ჩვენისა მწიგნობრისა თუმანიშვილის ნასრისითა .


ხვეულად: ლუარსაბ. ადგილი ბეჭედის

         თამარ.

საბუთის დათარიღება[edit]

თ ა რ ი ღ ი: ქორონიკონი სჟვ (296), რაც ნიშნავს 1608 წელს.

პუბლიკაცია[edit]