1583 წ. - ბრძანება სვიმონ მეფისა თავისი ბიძაშვილისადმი აბანოს საქმის გარჩევის შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედნის ფრაგმენტი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


წყალობითა ღმრთისათა, მეფე მეფეთა სვიმეონ გიბრძანებთ, ჩუენსა ბიძასშუილსა პატრონსა... ასრე მოგახსენეთ, მერმე ამ ჯ... ყოფილხართ და, რარიგადაც თქუენს აბანოს და ან ამათს განაბჭობთ, ახალსა ან წინანდელსა, და ან ახალშიგა..., გარდასწყუიტეთ და ჩუენთანა მოვიდეს.... ზენარ, ამ აბანოს საქმე და... მართლით სამართლით საქმით...

საბუთის დათარიღება და შენიშვნა[edit]

საბუთს თარიღი არ შერჩენია. რადგან საბუთში ლაპარაკია თბილისის აბანოებზე, ხოლო სიმონმა მცირე ხნით 1583 წელს მოახერხა თბილისის დაბრუნება, ამიტომ კორპუსში საბუთი 1583 ელითაა დათარიღებული.

პუბლიკაცია[edit]