1582 წ. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა უგანაძეებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


... მოვიდნენ წინაშე ჩვენსა ჩვენი ერთგული ყმანი: უგანაძე გიორგი და დავით და სამკვიდრო მამული ძველი ძევერა იჩივლეს. მოკითხული ვქენით და სამკვიდროც ამათი ყოფილიყო სამართლიანის საქმით, არც არავის ხელი ჰქონდა.

ჩვენ ნეფეთ-ნეფემან და თვით-ხელმწიფემან პატრონმან სვიმონ, თავისი სამკვიდრო ძველი ძევერა ისევ უგანაძეებს უბოძეთ და დავანებეთ გიორგის და დავითს. არას კაცს ამ ძველ ძევერასთან ხელი არა ქონდეს, მისის სამართლიანის სამძღვრით სამძღვრამდის.

ქორონიკონსა სო.

  • სვიმონის ხელრთვა

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი: ქორონიკონი სო (1582), ანუ 1582 წელი.

პუბლიკაცია[edit]