1578 წ. - დავთარი ქუთაისის საყდრის გამოსავალი ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: ხელნაწერი H-0626საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 67


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს საქუთათლო გამოსაღებების ნუსხას იმერეთის შემდეგი სოფლების მაცხოვრებელთათვის: ჭომა, ახალსოფელი, ორიშიში, ქუტირი, მაღლაკი, ფარცმანაყანევი, ჩუნეში, ოფისკვიჯი, პატრიკეთი, ბუკისუბანი, გეგუთი, ბაში, მესხეთი, წყალთაშუა, ჭოლევი, ჯუარისა, როკითი, ფუტეთი, შუბანი, ხონი, ფერსათი, კორთხა, პიტინსხევი, ხოლასკური, ალისმერე, ალისუბანი, მუჯირეთუბანი, ბახვი და ბაღდადი.

საბუთში აღნიშნულია, რომ "ჯიმისტაროს წყაროს აქეთ დიდი მუხა რომე დგას, ბატონის ალექსანდრეს და ბაგრატის ხელიც აზის და თარჯიცა."

მინაწერი საბუთები[edit]

შეწირულების წიგნი მაქსიმე ქუთათელისა[edit]

შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

1798 წ. 09.15. - შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

1806 წ. 06.04. - შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

1809 წ. 05.04. - შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

შეწირულების წიგნი დოსითეოს ქუთათელისა[edit]

პუბლიკაცია[edit]