1575-1599 წწ. - ნუსხა საკათალიკოსო გლეხების ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-5187საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 79


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს სავარაუდოდ რაჭის საკათალიკოსო გლეხების გამოსაღების ნუსხას.

საბუთში იხსენიება კუჭაიძის ყმა.

დათარიღება[edit]

ს. კაკაბაძე საბუთს XVI საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს, პირთა ანოტირებული ლექსიკონი და ი. დოლიძე კი XVI საუკუნის ბოლოთი.

პუბლიკაცია[edit]