1575-1599 წწ. - ნუსხა ოცხანის საკათალიკოსო გლეხების ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-3322

ე. თაყაიშვილის ხელთ არსებული დედნის სხვა ვარიანტი რედაქციულადაც და აღწერითაც განსხვავდება 1448-3322 საბუთისაგან.საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 78


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს სოფელ ოცხანის საკათალიკოსო გლეხების გამოსაღების ნუსხას.

დათარიღება[edit]

ე. თაყაიშვილი საბუთს XVII საუკუნით ათარიღებდა, ს. კაკაბაძე და პირთა ანოტირებული ლექსიკონი მას XVI საუკუნის მეორე ნახევარს მიაკუთვნებენ, ი. დოლიძე კი საბუთს XVI საუკუნის ბოლოთი ათარიღებს.

პუბლიკაცია[edit]