1575-1599 წწ. - ნუსხა ნაჟანეულის საკათალიკოსო გლეხების ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-3326საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 80


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს სოფელ ნაჟანეულის საკათალიკოსო გლეხების გამოსაღების ნუსხას.

დათარიღება[edit]

ს. კაკაბაძე და პირთა ანოტირებული ლექსიკონი საბუთს XVI საუკუნის მეორე ნახევარს მიაკუთვნებენ, ი. დოლიძე კი საბუთს XVI საუკუნის ბოლოთი ათარიღებს.

პუბლიკაცია[edit]