1548 წ. - წყალობის წიგნი მელქისედეკ გენათელისა ივანე ცირღილასძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Hd-1573საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 56


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

გენათელმა მთავარეპისკოპოზმა მელქისედეკმა უწყალობა ივანე ცირღილაძეს და მის შვილს ოქროპირს ამოწყვეტილი ივანწკეპლაძისეული მამული; ნიშნიასშვილისა და მამულასშვილისეული ადგილი; სულმამაშვილისეული მამული; ონქონას მდებარე გამეზარდასა და ფადლაძისეული მამული; გოდოგანს ორი ფუძე - ზედაშიძე და მელითაურისძე და დაუმტკიცა ბაგრატ მეფის მიერ ადრე ნაწყალობევი საყდრის შვილობა და გელათის, კურსების და გოდოგნის მეღვინეთუხუცესობა, რაც ძველითგანვე აღმაშენებლის მიცემულ სიგელშიც ეწერა.

საბუთში იხსენებიან აგრეთვე დადუნაშვილი, იდაძე, მუჭიფა ნიშნიანიძე

სიგელი დაიწერა ქორონიკონს ორას ოცდა თექუსმეტს აღმაშენებლის მწირველ გედოვან თევდორიძის ხელით.

შენიშვნა[edit]

საბუთში ნახსენებ აღმაშენებლის მიერ ცირღილაძეებისათვის მეღვინეთუხუცესობის ბოძების სიგელში უნდა იგულისხმებოდეს 1408 წ. VI.4 - სასისხლო სიგელი კონსტანტინე მეფისა ცირღილაძეებს და ან მანამდე არსებული სხვა სიგელი..

პუბლიკაცია[edit]