1545 წ. 06.12. - შეწირულების სიგელი ბაგრატ მეფისა გელათისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Hd-11201

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 57


"მეფეთ-მეფე ბაგრატ და თანამეცხედრე ჩვენი, დედოფალთა-დედოფალი ელენე, და ძენი ჩვენნი" გელათს, მათ მიერ ხელახლა აშენებულ წმინდა გიორგის მონასტერს სწირავენ ყმა-მამულს და აწესებენ აღაპს და უჩენენ საფასურს აღმაშენებლის მწირველს, მეფის ბაგრატის მწირველს, ვახტანგის მეკვდრეს, მეფის ვახტანგის მწირველს, მეფის ალექსანდრეს მწირველს და პატრონის გიორგის მწირველს.

"დაიწერა ბრძანება და სიგელი ესე ჩვენი ინდიკტიონსა მეფობისა ჩვენისასა მეოთხესა, ქორონიკონსა სლგ, თვესა ივნისსა იბ, ხელითა ფრიად ცოდვილისა გიორგი აბაშიძისათა... დაიწერა სიგელი [ესე შვიდ ათას ორმოც და ცამეტსა]."

საბუთის დათარიღება[edit]

პუბლიკაცია და ლიტერატურა[edit]