1542 წ. - წყალობის წიგნი კათალიკოს თეოდოსისა ქადაგ რომანოზ მაღალაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


...ჩუენ, ქრისტეს ღმრთისა მიერ კურთხეულმან, ქართლის კათალიკოზ-პატრიაქმან თეოდოსი, ესე უკუნისამდე გასათავებელი და, რასა გინდავე ჟამთა ქცევა-გამოცვალებათა შინა მტკიცე და უქცეველი წიგნი და სიგელი მოგიბოძეთ ბრძანებითა ღმრთივ-გუირგუინოსნისა, მეფეთ მეფეისა ლუარსაბისათა, და კითხვითა და ნებადართვითა ყოველთავე მცხეთისშვილთათა, თქუენ, მაღლისძეთა ქადაგსა რომანოზს და თქუენსა შვილსა გედეონს და შვილთა და მომავალთა სახლისა თქუენისათა, ყოველთავე.

შეგიწყალეთ და გიბოძეთ მცხეთას და მჭედლის შვილის იოანესეული სახლ-კარი მისითა ჭურ-მარნითა და ნატამალითა და ბახჩა-ბოსტნითა, და დიღუამს მზევასძისეული საბეგროს ვენახითა.

და აწ, დღესითგან წაღმა, გქონდეს და გიბედნიეროს ღმერთმან საყდრისა და ჩუენსა ერთგულად სამსახურსა შინა, თქუენ, მაღლისძესა, ქადაგსა რომანოზს და თქუენსა შვილსა გედეონსა, შვილთა და მომავალთა სახლისა თქუენისათა, ყოველთავე, მცხეთას და მჭედლის იოვანესეული სახლ-კარი, ჭურ-მარნითა და ბახჩა-ბოსტნითა, და დიღუამს მზევასძისეულითა ვენახითა...

დაიწერა ბრძანება და სიგელი ესე ქორონიკონსა სლ, ხელითა კარისა ჩუენისა მწიგნობრისა ათანასესითა.
საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სლ, ანუ 1542 წელი.

პუბლიკაცია[edit]