1537 წ. 08.16. - განჩინება ლუარსაბ I-ისა იოთამ და ორბელ ბარათაშვილთა გაყრის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის შინაარსი[edit]


ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი IV - N 2
1537-1538 წწ. - განჩინება ლუარსაბ I-ისა იოთამ და ორბელ ბარათაშვილთა გაყრის საქმეზე


გიორგი შვილი ბარათაშვილი იოთამ ეყრება ორბელ ბარათაშვილს. საქმე გასარჩევსდ დასხდნენ მეფეთ-მეფე ლუარსაბ, ერისთავი ბაინდურ, ციცისშვილი ქაიხოსრო, ამირეჯიბი ქუცნა, მაჩაბელი ქაბულ, გაბაშვილი გოდერძი და გაუყვეს მამულები დმანისის ციხეში, მანაკერტს, აკაურთს, ფიტარეთს, გომარეთს, სიქიშხანს, ანგრევანს, ჩინჩხაურს, დიღმაშენს, მუტვისს, კარშაგარს, ქვაბევანს, ვანთს, შაგთგოზს, მარაბდას, უკანგორს, ქვემო თაგუთს, მაჯას, გულეულს, ჯანაზიანში, რატევანს, იფნობს, მირტაშენს, ბალახაურს, მუგუთს, გუდარეხს, ცოვრეთს, კრეფას, ავაზანს, დარბასჭალას, საკირეს, კრცხილას და წარუთს, მუგუთს, მირტაშენს, ირდისუბანი, ქვემო აბანოს, გულეულს და სომხითს.

დაიწერა ლუარსაბის მეფობის მეათე ინდიკტიონს, 16 აგვისტოს მდივანთუხუცეს მირველ თუმანიშვილის ხელით.

საბუთს ამტკიცებენ მეფეთ-მეფე ლუარსაბ და დედოფალთ-დედოფალი თამარ.

საბუთის ასლის სისწორეს ამტკიცებს სოვეტნიკი თავადი თეიმურაზ ბაგრატოვანი.

სიგელის ასლის მიღებას ადასტურებს დავით იოთამის შვილი ბარათოვი.

პუბლიკაცია[edit]