1517-1520 წწ. - ღალის ამოკვეთის წიგნი, ბოძებული კათალიკოს ბასილის მიერ თევდოსისძეთათვის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


"ჩუენ, ქრისტეს ღმრთისა მიერ კურთხეულმან ქართლისა კათალიკოზ-პატრიარქმან ბასილი, ესე წყალობის სამკუიდრო წიგნი და სიგელი მოგიბოძეთ თქუენ, მკუიდრთა კათოლიკე მცხეთისა საყდრისაშვილთა და მრავალფერად ნამსახურსა თევდოსიძეთა: თათარასა, შენთა ძმათა თევდოსის, გიორგის და შენთა შვილთა ესტატეს, ყურუმში, ვაჩეს, შალვას, დეონოსეს და იოვანეს და სახლისა მომავალთა ყოველთავე.

მას ჟამსა, როდეს კურთხეულსა კათალიკოზ დორეთეოზს თქუენთუის დიდკართა ორის დღისა მიწა წაეღო საბაღჩავედ და სანაცლოსა ისიცა დაგპირებოდა. აწე, ჩუენ მოვედით და სამამულოდ ამოგიკუეთეთ ღალა: რასაცა ანუ მუხრანს ჰხნევდე და ანუ ნაქულბაქევთა, მისი ღალა არა გეთხოებოდეს...

დაიწერა სიგელი ესე ქორონიკონს... ხელითა ლაზარესითა.

საბუთის დათარიღება[edit]

კორპუსში საბუთი დათარიღებულია ბასილი კათალიკოსის (1517-1527, 1529-1531) ზეობის წლებით, ჩვენ ვაზუსტებთ ამ თარიღს 1517-1520 წლებით, რადგან ტექსტი გვიჩვენებს, რომ საბუთი გაცემულია ბასილის კათოლიკოსობის დასაწყისში ("აწე, ჩუენ მოვედით").

პუბლიკაცია[edit]