1402 წ. VIII.1. - დაწერილი იოსებ მანგლელისა რაჟამაშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მანგლისის საბუთები № 045.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მანგლისის № 045
  2. 1451-15-მანგლისის № 075

საბუთის შინაარსი[edit]

ჯავახისშვილი მანგლელი ეპისკოპოსი იოსები სიგელი აძლევს რაჟამასშვილის ენუქას, მის ძმისწულს ოთარას, მის ბიძაშვილს ესტატეს და მის შვილებს ბერუას და მახარას და უბოძებს მათ ჯოგისწყაროს თავთან სასახლკარეს და მიწას, ძველი განწესებისამებრ მსახური გამოურთმევია და გაუთარხნებია ყველა სათხოვარისა და გამოსაღებისაგან.

სიგელი დაწერილი ყოფილა ქორონიკონს , 1 აგვისტოს.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 24[edit]