1247-1260 წწ. - დაწერილი ჩაფქევასძეთა გრიგოლ ვერხუაისძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი: Ad-7 - არაუგვიანეს 1260 წლისა

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV - N 19


ქ. სახელითა ღმრთისაითა, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისაითა, შუამდგომლობითა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, დაგიწერეთ დაწერილი ესე ჩუენ, ჩაფქევასძეთა ...[5]... და ძმისწულმა დემნამა, თქუენ, ვერხუაისძეთა: გრიგოლსა და შვილთა და მომავალთა თქუენთა, და მოგყიდე ნავენახები ზედა ...[3]... შენისა კალოისა პირსა ნასყიდსავე ზედა მოგეკიდებოდა, უღალო ...[4]...ს უნდილაისძისა ეჯიბობასა შიგა და მომლაისა ხან დაკ[ს] ...[4]...ბასა შიგა. რაიც ღალაი ჰმართებოდა ამას ადგილსა, მომლამ მოიღო და პატრონი ბეგაი მუხრანს დგა და მუნ გაუგზავნა ოქროი და ავიღეთ სრული ფასი, რომლითა ჩუენ შევსჯერდით. სრულყოსა ღმერთმან.

მოწამენი არიან: ბექაი, მინაი, ალავერდელი, უჩურისძე ანაი, ბოჭოისძე ვეფხაი.

არ შეგეცვალოს დაწერილი ესე ჩუენგან და არც მომავალთა ჩუენთაგან. და ვინ და რამანცა გუარმან კაცმან, რაისაც მიზეზისა შემოღებითა შეგიცვალოს, კრულმცა არის სიტყუისა სიტყუითა ღმრთისა დაუსაბამოისა პირითა [7]სა მადლითა და ყოვლითა წმიდათაითა, ორთავე შინა ცხორებასა. ნესტორ და ოროგინესმცა თანა არის ნაწილი მისი. დამამტკიცებელი მისი ყოს მტკიცე ღმერთმან სასუფეველსა მისსა მას მისცეს სიმტკიცე.

[მინაწერი საბუთები]:

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]