1240-1260 წწ. - დაწერილი კავთულა და თევდორა ბურჯულთა დემეტრე ტოხუაისძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი: Ad-4 ბ

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 18


ქ. სახელითა ღმრთისაითა და თავსდებობითა სუეტისა ცხოველისაითა ესე დაწერილი დაგიწერეთ ჩუენ, ბურჯულთა კავთულამა და თევდორამა და ჩუენთა შვილთა: ბასილამა და მშუიდამა.

დაგუეჭირუა ჰავისა ჟამისაგან და ხარაჯობისაგან და ავიღეთ თქუენ, მოძღუარისაგან დემეტრესაგან ტოხუაისძისაგან სამოცი თეთრი დეკენბერსა ათსა და გაგიჩინეთ ოცი კოკაი ტკბილი წელიწადსა შიგა მზაი, რომე უსიტყუელადა ხელთა მოგახსენებდეთ, ვიდრემდისცაღა ამა თეთრსა შენსა ხელთა მოგახსენებდეთ.

ამისნი მოწამენი არიან ხარაისძე ებაი და წამალაისძე იაი.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა:

პუბლიკაცია[edit]