114) Nas- Mirov no- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

114 - 1) qûl e(u)(z)û bîrebbî nnasî


114 - 2) melîkî nnasî


114 - 3) îlahî nnasî


114 - 4) mîn şerrî lweswasî lxennasî


114 - 5) elle(z)îy yûweswîsû fîy (sû)durî nnasî


114 - 6) mîne lcînnetî wennasî


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

114 - 1) qûl e/(u)/(z)û bî/reb/bî n/na/sî


114 - 2) me/lî/kî n/na/sî


114 - 3) î/la/hî n/na/sî


114 - 4) mîn şer/rî l/wes/wa/sî l/xen/na/sî


114 - 5) el/le/(z)îy yû/wes/wî/sû fîy (sû)/du/rî n/na/sî


114 - 6) mî/ne l/cîn/ne/tî wen/na/sî


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz