113) Feleq- Şeveq- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

113 - 1) qûl e(u)(z)û bîrebbî lfeleqî


113 - 2) mîn şerrî ma xeleqe


113 - 3) wemîn şerrî (g)asîqin î(z)a weqebe


113 - 4) wemîn şerrî nneffa(s)atî fîy l(û)qedî


113 - 5) wemîn şerrî (ha)sîdîn î(z)a (he)sede


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

113 - 1) qûl e/(u)/(z)û bî/reb/bî l/fe/le/qî


113 - 2) mîn şer/rî ma xe/le/qe


113 - 3) we/mîn şer/rî (g)a/sî/qîn î/(z)a we/qe/be


113 - 4) we/mîn şer/rî n/nef/fa/(s)a/tî fîy l/(û)/qe/dî


113 - 5) we/mîn şer/rî (ha)/sî/dîn î/(z)a (he)/se/de


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz