111) Tebbet- Hişk be- Erebî Kurdî ya Latîn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

111 - 1) tebbet yeda ebîy lehebîn wetebbe


111 - 2) ma e(g)na (e)nhû malûhû wema kesebe


111 - 3) seye(s)la naren (z)ate lehebîn


111 - 4) wemreetûhû (he)mmalete l(he)(te)bî


111 - 5) fîy cîydîha (he)blûn mîn mesedîn


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

111 - 1) teb/bet ye/da e/bîy le/he/bîn we/teb/be


111 - 2) ma e(g)/na (e)n/hû ma/lû/hû we/ma ke/se/be


111 - 3) se/ye(s)/la na/ren (z)a/te le/he/bîn


111 - 4) wem/re/e/tû/hû (he)m/ma/le/te l/(he)/(te)/bî


111 - 5) fîy cîy/dî/ha (he)b/lûn mîn me/se/dîn


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz