110) Nesr- Destek- Erebî Kurdî ya Latîn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

110 - 1) î(z)a cae ne(s)rû llahî welfet(hû)


110 - 2) wereeyte nnase yedxûlune fîy dîynî llahî efwacen


110 - 3) fesebbî(h) bî(he)mdî rebbîke weste(g)fîrhû înnehû kane tewwaben


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

110 - 1) î/(z)a ca/e ne(s)/rû l/la/hî wel/fet/(hû)


110 - 2) we/re/ey/te n/na/se yed/xû/lu/ne fîy dîy/nî l/la/hî ef/wa/cen


110 - 3) fe/seb/bî(h) bî/(he)m/dî reb/bî/ke wes/te(g)/fîr/hû în/ne/hû ka/ne tew/wa/ben


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz