107) Maûn- Qencîyê piçûk- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

107 - 1) ereeyte lle(z)îy yûke(zz)îbû bîddîynî


107 - 2) fe(z)alîke lle(z)îy yedû(iû) lyetîyme


107 - 3) wela ye(hû)(ddû) (e)la (te)(a)mî lmîskîynî


107 - 4) feweylûn lîlmû(se)llîne


107 - 5) elle(z)îyne hûm (e)n (se)latîhîm sahune


107 - 6) elle(z)îyne hûm yûraûne


107 - 7) weyemne(u)ne lma(u)ne


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

107 - 1) e/re/ey/te l/le/(z)îy yû/ke(z/z)î/bû bîd/dîy/nî


107 - 2) fe/(z)a/lî/ke l/le/(z)îy ye/dû(i/û) l/ye/tîy/me


107 - 3) we/la ye/(hû)(d/dû) (e)/la (te)/(a)/mî l/mîs/kîy/nî


107 - 4) fe/wey/lûn lîl/mû/(se)l/lî/ne


107 - 5) el/le/(z)îy/ne hûm (e)n (se)/la/tî/hîm sa/hu/ne


107 - 6) el/le/(z)îy/ne hûm yû/ra/û/ne


107 - 7) we/yem/ne/(u)/ne l/ma/(u)/ne


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz