105) Fîl- Fîl- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

105 - 1) elem tere keyfe fe(e)le rebbûke bîe(s)(ha)bî lfîylî


105 - 2) elem yec(e)l keydehûm fîy te(d)lîylîn


105 - 3) weersele (e)leyhîm (te)yren ebabîyle


105 - 4) termîyhîm bî(hî)caretîn mîn sîccîylîn


105 - 5) fece(e)lehûm ke(e)(s)fîn meikulîn


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

105 - 1) e/lem te/re key/fe fe/(e)/le reb/bû/ke bî/e(s)/(ha)/bî l/fîy/lî


105 - 2) e/lem yec/(e)l key/de/hûm fîy te(d)/lîy/lîn


105 - 3) we/er/se/le (e)/ley/hîm (te)y/ren e/ba/bîy/le


105 - 4) ter/mîy/hîm bî/(hî)/ca/re/tîn mîn sîc/cîy/lîn


105 - 5) fe/ce/(e)/le/hûm ke/(e)(s)/fîn mei/ku/lîn


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz