104) Humeze- Lomekar- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

104 - 1) weylûn lîkûllî hûmezetîn lûmezetîn


104 - 2) elle(z)îy ceme(e) malen we(e)ddedehû


104 - 3) ye(h)sebû enne malehû exledehû


104 - 4) kella leyûnbe(z)enne fîy l(hû)(te)metî


104 - 5) wema edrake me l(hû)(te)metû


104 - 6) narû llahî lmuqedetû


104 - 7) elletîy te(tt)elî(û) (e)le lefîdetî


104 - 8) înneha (e)leyhîm mûi(se)detûn


104 - 9) fîy (e)medîn mûmeddedetîn


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

104 - 1) wey/lûn lî/kûl/lî hû/me/ze/tîn lû/me/ze/tîn


104 - 2) el/le/(z)îy ce/me/(e) ma/len we/(e)d/de/de/hû


104 - 3) ye(h)/se/bû en/ne ma/le/hû ex/le/de/hû


104 - 4) kel/la le/yûn/be/(z)en/ne fîy l/(hû)/(te)/me/tî


104 - 5) we/ma ed/ra/ke ma l/(hû)/(te)/me/tû


104 - 6) na/rû l/la/hî l/mu/qe/de/tû


104 - 7) el/le/tîy te(t/t)e/lî/(û) (e)/le l/ef/î/de/tî


104 - 8) în/ne/ha (e)/ley/hîm mûi/(se)/de/tûn


104 - 9) fîy (e)/me/dîn mû/med/de/de/tîn


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz