102) Tekasur- Xwesteka Zêdekirinê- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

102 - 1) elhakûmû tteka(s)ûrû


102 - 2) (he)tta zûrtûmû lmeqabîre


102 - 3) kella sewfe te(i)lemune


102 - 4) (s)ûmme kella sewfe te(i)lemune


102 - 5) kella lew te(i)lemune (î)lme lyeqîynî


102 - 6) leterewûnne lce(hî)yme


102 - 7) (s)ûmme leterewûnneha (e)yne lyeqîynî


102 - 8) (s)ûmme letûselûnne yewmeî(z)în (e)nî nne(î)ymî


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

102 - 1) el/ha/kû/mû t/te/ka/(s)û/rû


102 - 2) (he)t/ta zûr/tû/mû l/me/qa/bî/re


102 - 3) kel/la sew/fe te(i)/le/mu/ne


102 - 4) (s)ûm/me kel/la sew/fe te(i)/le/mu/ne


102 - 5) kel/la lew te(i)/le/mu/ne (î)l/me l/ye/qîy/nî


102 - 6) le/te/re/wûn/ne l/ce/(hî)y/me


102 - 7) (s)ûm/me le/te/re/wûn/ne/ha (e)y/ne l/ye/qîy/nî


102 - 8) (s)ûm/me le/tûs/e/lûn/ne yew/me/î/(z)în (e)/nî n/ne/(î)y/mî


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz