101) Qarî(e)h- Felaket- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

101 - 1) elqarî(e)tû


101 - 2) me lqarî(e)tû


101 - 3) wema edrake me lqarî(e)tû


101 - 4) yewme yekunû nnasû kelferaşî lmeb(s)u(s)î


101 - 5) wetekunû lcîbalû kel(î)hnî lmenfuşî


101 - 6) feemma men (s)eqûlet mewazîynûhû


101 - 7) fehûwe fîy (î)yşetîn ra(dî)yetîn


101 - 8) weemma men xeffet mewazîynûhû


101 - 9) feûmmûhû hawîyetûn


101 - 10) wema edrake ma hîyeh


101 - 11) narûn (ha)mîyetûn


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

101 - 1) el/qa/rî/(e)/tû


101 - 2) ma l/qa/rî/(e)/tû


101 - 3) we/ma ed/ra/ke ma l/qa/rî/(e)/tû


101 - 4) yew/me ye/ku/nû n/na/sû kel/fe/ra/şî l/meb/(s)u/(s)î


101 - 5) we/te/ku/nû l/cî/ba/lû kel/(î)h/nî l/men/fu/şî


101 - 6) fe/em/ma men (s)e/qû/let me/wa/zîy/nû/hû


101 - 7) fe/hû/we fîy (î)y/şe/tîn ra/(dî)/ye/tîn


101 - 8) we/em/me men xef/fet me/wa/zîy/nû/hû


101 - 9) fe/ûm/mû/hû ha/wî/ye/tûn


101 - 10) we/ma ed/ra/ke ma hî/yeh


101 - 11) na/rûn (ha)/mî/ye/tûn


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz