100) Adiyat- Bezvan- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

100 - 1) wel(a)dîyatî (de)b(he)n


100 - 2) felmurîyatî qed(he)n


100 - 3) felmû(g)îyratî (sû)b(he)n


100 - 4) fee(s)erne bîhî neq(e)n


100 - 5) fewese(t)ne bîhî cem(e)n


100 - 6) înne lînsane lîrebbîhî lekenudûn


100 - 7) weînnehû (e)la (z)alîke leşehîydûn


100 - 8) weînnehû lî(hû)bbî lxeyrî leşedîydûn


100 - 9) efela ye(i)lemû î(z)a bû(i)(s)îre ma fîy lqûburî


100 - 10) we(hû)(ssî)le ma fîy (ssû)durî


100 - 11) înne rebbehûm bîhîm yewmeî(z)în lexebîyrûn


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

100 - 1) wel/(a)/dî/ya/tî (de)b/(he)n


100 - 2) fel/mu/rî/ya/tî qed/(he)n


100 - 3) fel/mû/(g)îy/ra/tî (sû)b/(he)n


100 - 4) fe/e/(s)er/ne bî/hî neq/(e)n


100 - 5) fe/we/se(t)/ne bî/hî cem/(e)n


100 - 6) în/ne l/în/sa/ne lî/reb/bî/hî le/ke/nu/dûn


100 - 7) we/în/ne/hû (e)/la (z)a/lî/ke le/şe/hîy/dûn


100 - 8) we/în/ne/hû lî/(hû)b/bî l/xey/rî le/şe/dîy/dûn


100 - 9) e/fe/la ye(i)/le/mû î/(z)a bû(i)/(s)î/re ma fîy l/qû/bu/rî


100 - 10) we/(hû)(s/sî)/le ma fîy (s/sû)/du/rî


100 - 11) în/ne reb/be/hûm bî/hîm yew/me/î/(z)în le/xe/bîy/rûn


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz