Ṳ̀ng-siàng-bó̤/Guóng 1, Dâ̤ 1 hô̤

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ṳ̀NG SIÀNG BÓ̤, HÓK-ÔNG CÊU SÊ CÀI-NÈNG.


Guóng 1, Dâ̤ 1 hô̤.
Gá, Sĕk Ùng.
HÓK CIŬ, GAŪ NGUŎK SĔK GAŪ.


THE BANYAN CITY NEWS

PUBLISHED MONTHLY AT

THE BANYAN CITY SCIENTIFIC INSTITUTE,

PEACE ST., FOOCHOW CITY.

SUBSCRIPTIONS SOLICITED.

Terms: — 10 cents per annum in advance; single copy 10 cash; 10 copies to one address 50 cents per annum.


EDITOR..................................MRS. G. H. HUBBARD.
FINANCIAL MANAGER......................REV. L. P. PEET.

Address all communications to The Banyan City Scientific Institute, Foochow.


Ṳ̀NG SIÀNG BÓ̤.

Muōi Nguŏk Ék-Ché̤ṳ. Cài Ṳ̀ng-siàng Gáik-Dé Cṳ̆-Iêng Éng. Tái-Bìng-Gă̤ Cṳ̆-bùng Huák-siu.


Gá-cièng, — Siŏh-buōng, ciòng-nièng ngṳ̀ng siŏh-gáe̤k, (.10). Muōi hô̤ sĕk ùng.

Siŏh-ciō mā̤ sĕk (10) buōng ī-siông, ciòng-nièng muōi buōng ngṳ̀ng buáng-gáe̤k (.05).


Ciō lī................................Gáu-sê̤ṳ, Bĭk Lī-ìng.
, , ..................................Sṳ̆-mū, Hṳ̄ Bĭk Sê.

SĪU KĪE

Lō̤-éu duâi-sá̤ gáuk-nè̤ng, nguông nṳ̄ dŭ hō̤ dŭ bìng-ăng.


Diōng kó̤ «Ṳ̀ng-siàng-bó̤» mŭk-liŏh