ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៩/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ព្រេង​ទាក់ទង​នឹង​ទំនៀម​ធ្វើ​ធ្មេញ

អណ្ដាត​ជា​អាទិ​កន្លង ស្លាប់​ផង រស់​ផង ពីព្រោះ​អណ្ដាត