ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៩/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ, ភាគទី៩ (1895?) 
ព្រេង​ទាក់ទង​នឹង​ទំនៀម​ឲ្យ​មាន​អាចារ្យ​កាន់​ពេលា


ព្រេង​ទាក់ទង​នឹង​ទំនៀម​ឲ្យ​មាន​អាចារ្យ​កាន់​ពេលា

អណ្ដាត​ជា​អាទិ​កន្លង ស្លាប់​ផង រស់​ផង ពីព្រោះ​អណ្ដាត