გორდეევი დიმიტრი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1924 დიმიტრი გორდეევი - Материалы к обследованию Хонских древностей 1924 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1924 დიმიტრი გორდეევი - Материалы к обследованию кутаисских древностей 1924 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1924 დიმიტრი გორდეევი - Предварительное описание росписи хонской георгиевской базилики 1924 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1924 დიმიტრი გორდეევი - О второй выставке древне-грузинской архитектуры, состоявшейся в Тифлисе в марте 1924 г. 1924 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1925 დიმიტრი გორდეევი - Из эпиграфических материалов Зарзмы; к обследованию надписи Иване, сына Сулы 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1925 დიმიტრი გორდეევი - Материалы к обследованию Гелатских древностей 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1928 დიმიტრი გორდეევი - Предварительное сообщение о древнейших частях Свети-Цховели 1928 - სარგის კაკაბაძე - საისტორიო კრებული - I ტექსტი